Posiedzenie Komisji oraz Sesja Rady Gminy

Posiedzenie Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm odbędzie się w dniu  24 lutego 2021 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Chełm.

XXX sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się  26 lutego 2021 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce  ul. Gminna 18.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • zmian w budżecie gminy na rok 2021;
  • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm;
  • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(obręb Srebrzyszcze);
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(obręb Strupin Duży);
  • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(obręb Żółtańce);
  • wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełm;
  • przyjęcia do realizacji zadań administracji rządowej w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia;
  • określenia zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, położonym na obszarze gminy Chełm;
  • wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
 1. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełm.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.