Można już odbierać kompostowniki i pojemniki BIO.

Gmina Chełm konsekwentnie realizuje zadania z zakresu ochrony środowiska. W asortymencie „zielonych” działań, są już nie tylko granty na budowę instalacji solarnych i ekologicznych pieców, ale również zakup i dystrybucja wśród mieszkańców pojemników na odpady i kompostowników. 
Do tej pory, mieszkańcom gminy wydano ponad 4 tysiące pojemników czarnych na tzw. pozostałe odpady, 3 900 pojemników żółtych na metale i tworzywa sztuczne, 3700 zielonych pojemników na szkło. A teraz rozpoczęła się dystrybucja kontenerów (brązowych) BIO i kompostowników przeznaczonych na odpady biodegradowalne. W tym roku gmina zakupiła 850 pojemników brązowych i 1850 kompostowników. Łącznie od 2008 roku na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów wydatkowano kwotę 1 608 640,67 zł.  
Każdy mieszkaniec gminy, który zadeklarował chęć pozyskania pojemników, może je odebrać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka ul. Gminna 18 - garaż na placu - od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Odbiór poprzedzony jest podpisaniem stosownej umowy użyczenia. 
Selektywna zbiórka odpadów na terenie gminy przebiega bez większych problemów. Jeszcze przed rozpoczęciem obowiązywania znowelizowanej ustawy, zorganizowano kilkanaście spotkań z mieszkańcami na których urzędnicy wyjaśniali zasady nowej selektywnej zbiórki. Dodatkowo wśród mieszkańców rozdysponowano kilka tysięcy specjalnych ulotek informacyjnych. 
Co warte podkreślenia na terenie Gminy Chełm, nie obowiązują limity dla mieszkańców oddających odpady bezpośrednio w Punkcie Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych. O braku limitów zadecydowała rada gminy, to rozwiązanie jest zdecydowanie wygodniejsze dla mieszkańców, którym nie opłaca się wywozić śmieci na dzikie wysypiska. Te, to już na szczęście na terenie Gminy Chełm sporadyczne przypadki, które są sukcesywnie usuwane. 
Przypominamy, do wydawanych obecnie przez gminę kontenerów brązowych wrzucamy: odpady ulegające biodegradacji, odpadki kuchenne pochodzenia roślinnego, zaś do kompostowników możemy dodatkowo wrzucać trawę z koszenia.