Nabór na asystenta rodziny

Dyrektor OPS Gminy Chełm ogłasza nabór kandydatów na stanowisko pracy Asystent rodziny w ramach realizacji Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na rok 2015 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Wymiar czasu pracy: umowa zlecenie
Liczba stanowisk: 1
Umowa na czas określony: od 20 lipiec 2015  do 31-12-2015 ( umowa- zlecenie)

Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a)    posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub,
b)    posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi i rodziną
- zakres programowy szkolenia, o którym mowa powyżej określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608).
c)    Nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
d)    Wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
e)    Nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f)    Posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
g)    Posiada dobrą znajomość przepisów prawa z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.

Wymagania dodatkowe:

Umiejętność nawiązywania współpracy z instytucjami i jednostkami pomocy społecznej, NGO 

Samodzielność w działaniu, zaangażowanie
Wysoka kultura osobista,
Równowaga emocjonalna
Zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne
Doświadczenie w pracy z rodziną, dziećmi
Odporność na stres
Odpowiedzialność, wykazywanie własnej inicjatywy
Asertywność, empatia

Umiejętność pracy w zespole

Umiejętność zachowania bezstronności w kontaktach z rodziną i instytucjami

Prawo jazdy kat B i dysponowanie  samochodem niezbędnym  do wykonywania obowiązków służbowych w terenie

Główne obowiązki:


Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;
- opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;
- udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
- udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
- wspieranie aktywności społecznej rodzin;
- motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
- udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
- motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
- udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;
- podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
- prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
- prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
- dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny;
- monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
- sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
- współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
- współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującymi na terenie gminy Chełm oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.


Wymagane dokumenty:


- życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej(CV), list motywacyjny (opatrzone klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych);
- kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
- kopia dowodu osobistego
- kopie świadectw pracy
- kopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
- oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe
- oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona
- oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy na potrzeby postępowania rekrutacyjnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Informacje dodatkowe:


Praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach umowy zlecenie. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy (30 godzin tygodniowo).
Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w  Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Chełm lub pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Asystenta Rodziny w Ośrodku Pomocy Społecznej Gminy Chełm „ w terminie do dnia 15 lipca 2015roku do godziny 12.00

Aplikacje, które wpłyną do OPS Gminy Chełm po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Oferty odrzucone można odbierać osobiście w siedzibie Ośrodka, przez okres 3 miesięcy. Po upływie tego terminu zostaną one komisyjnie zniszczone.

Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna o której kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 82 56 37 084

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie www.gmina.chelm.pl

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia