Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Chełm – edycja III

Wójt Gminy Chełm informuje, że zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm - edycja III” w ramach ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu będzie montaż instalacji odnawialnych źródeł energii OZE (kolektorów słonecznych, pompy ciepła, instalacji fotowoltaicznych, pieców na biomasę).           

Mieszkańców zameldowanych na stałe w gminie zainteresowanych udziałem w Projekcie, prosimy o złożenie Deklaracji udziału oraz Ankiety wstępnej doboru Instalacji OZE,
w przypadku instalacji fotowoltaicznych należy okazać rachunki za energię elektryczną za ostatnie 12 miesięcy poprzedzające miesiąc sierpień.

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście (właściciel lub wszyscy współwłaściciele)
w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, budynek Ośrodka Pomocy Społecznej, pok. Nr 10, do 19 sierpnia  2019 r.

Warunkami udziału w projekcie są: uregulowany stan prawny nieruchomości, budynek mieszkalny oddany do użytku i zamieszkany, mieszkańcy budynku (przynajmniej jedna osoba) są w nim zameldowani na stałe, kolektory słoneczne/instalacje fotowoltaiczne nie mogą być montowane na pokryciu dachu z eternitu, deklarację, umowę i inne dokumenty podpisuje właściciel/współwłaściciele nieruchomości. Na jednym budynku nie może równocześnie funkcjonować pompa ciepła i kolektor słoneczny.

UWAGA!!!

Złożona deklaracja ma charakter poglądowy i nie jest wiążąca - dopiero po szczegółowej analizie danych i warunków niezbędnych do złożenia wniosku o dofinansowanie zostanie podjęta decyzja o ostatecznym zakwalifikowaniu do projektu.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Chełm w przypadku otrzymania wsparcia finansowego ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.1 – Wsparcie wykorzystania OZE.

Załączniki:

Deklaracja udziału w projekcie (doc)

Deklaracja udziału w projekcie (pdf)

Ankieta Wstępna Doboru Instalacji OZE (doc)

Ankieta Wstępna Doboru Instalacji OZE (pdf)
Oświadczenie uczestnika projektu (pdf)