Czynniki cenotwórcze odpadów

W związku  ze zwiększeniem  opłat za wywóz odpadów komunalnych w Gminie  Chełm i dużą ilością pytań  dotyczących tej kwestii informujemy, że wpływ na podwyżki cen mają:

▶    ilość odpadów wyprodukowanych przez mieszkańców,
▶    stawka za tonę tych odpadów,  ustalona w drodze przetargu.

W 2013 roku zebraliśmy 1896 ton (średnio miesięcznie 158 ton). W 2019 roku zebraliśmy 3480 ton  (średnio miesięcznie 290 ton). W latach 2018/2019  stawka za jedną tonę odpadów  wynosiła  483 zł, a na lata 2020/2022 została  ustalona, w przetargu, na kwotę 673 zł (wzrost o 190 zł za tonę).

W roku 2018 wpłaty od mieszkańców  wyniosły 1,3 mln zł, nie wystar­ czyły na zapłatę za odbiór  odpadów, samorząd  z budżetu dopłacił ponad 240 tys. zł. W 2019 roku kwota dopłaty wyniosła  już  475 tys. zł. Przeliczając to na jedną osobę, do obowiązującej stawki  8 zł na osobę, z budżetu  gminy dopłata wynosiła 5,31 zł na osobę, co dało kwotę 13,31 zł na osobę.  W 2020 roku po  rozstrzygnięciu przetargu, koszty na jednego mieszkańca  zostały wyliczone  na kwotę 18,36 zł, a  przyjęta  uchwałą rady stawka 16 zł, zatem samorząd dofinansuje każdego mieszkańca kwotą 2,36 zł.

Stawki  skalkulowane  przez  firmę  wyłonioną  w  przetargu  uwzględniają koszty funkcjonowania  tych firm, na które składają się:

▶    wzrost cen za przyjęcie odpadów  do zagospodarowania i utyliza­ cji, tzw. opłata marszałkowska  - blisko 60 % wzrost,
▶    wzrost cen za energię elektryczną - wzrost o 50 %,
▶    wzrost  kosztów  pracy-  najniższe  wynagrodzenie  wzrost  o 350 zł, z 2250 zł na 2600 zł  brutto,
▶    ustawowe  zwiększenie  częstotliwości odbierania  odpadów  „bio" (pojemnik  brązowy) i  zmieszanych  po segregacji  (pojemnik czar­ ny) w okresie od kwietnia do października dla zabudowy  jednoro­ dzinnej -  2 razy w miesiącu, wielorodzinnej - 1 raz na tydzień.

Gmina Chełm jako jedna z nielicznych zakupiła mieszkańcom ze środ­ ków budżetu gminy (nie z opłat  za odpady) 15 tys. pojemników  i kompo­ stowników  za ponad 1,7 mln zł i udostępnia  je już od 2008  roku w formie umowy  użyczenia.   Ponadto  na  terenie  gminy  ustawionych  jest 130  po­ jemników  1100 I z przeznaczeniem na obowiązujące frakcje odpadów oraz kontenery KP7. Przykładowe   stawki   w   gminach   o   przybliżonej   liczbie   miesz­ kańców   i   podobnym    układzie   przestrzennym    (gminy   podmiejskie): Gmina  Niemce  (woj.  Lubelskie,  ludność:  19  254):  30  zł  od  osoby  mie­ sięcznie  (stawka  przed  zmianą: 13  zł); Gmina  Bobrowniki  (woj. Śląskie, ludność: 11 921): 24 zł od osoby miesięcznie  (stawka przed zmianą: 13 zł); Gmina Więcbork (woj. Kujawsko  - Pomorskie, ludność: 13 395): 20 zł od osoby miesięcznie (stawka przed zmianą: 10,50 zł); Gmina Głusk (woj. Lu­ belskie, ludność: 10 286): 20 zł od osoby miesięcznie (stawka przed zmia­ ną: 14 zł); Gmina Wólka  (woj. Lubelskie, ludność: 11 698): 19 zł od osoby miesięcznie (stawka przed zmianą: 8 zł); Gmina Jastków  (woj. Lubelskie, ludność: 13 659): 16 zł od osoby miesięcznie (stawka  przed zmianą: 9 zł); Gmina Niedrzwica Duża (woj. Lubelskie, ludność: 11 704): 16 zł od osoby miesięcznie  (stawka  przed zmianą: 12 zł);  Gmina  Chełm  (woj. Lubelskie, ludność: 14 470): 16 zł od osoby miesięcznie  (stawka przed zmianą: 8 zł); Gmina Kamień (woj. Lubelskie, ludność: 4 152): 15 zł od osoby miesięcz­ nie (stawka przed zmianą: 10 zł); Gmina Zamość (woj. Lubelskie, ludność: 22 958): 15 zł od osoby miesięcznie (stawka przed zmianą: 8,50 zł).
Dokonana  w roku 2019  zmiana  ustawy o utrzymaniu  czystości  i po­ rządku w gminach nakłada  na wszystkich  właścicieli nieruchomości  obo­ wiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny i nie będzie w tym zakresie możliwości składania deklaracji o odbieraniu odpadów nie­ segregowanych. W  przypadku,  gdy właściciel  nieruchomości  nie  będzie wypełniał  właściwie  tego obowiązku,  w  decyzji  zostanie  określona  pod­ wyższona  stawka  stanowiąca  dwukrotność  opłaty podstawowej,  tj. 32 zł. W znowelizowanej ustawie wskazano również możliwość obniżenia opłaty, w przypadku gdy w zabudowie jednorodzinnej mieszkańcy  będą kompo­ stowali  odpady  biodegradowalne, co  znacząco  wpłynie  na  zmniejszenie ilości odpadów wywożonych z terenu gminy. Obniżenie opłaty, z tego ty­ tułu, nastąpi w drugim kwartale 2020 roku, a szczegółowe informacje zostaną przekazane.