Gmina Chełm

Gmina CHEŁM

30 grudnia odbyła się XLII Sesja Rady Gminy Chełm, na której jednym z głównych punktów było uchwalenie budżetu gminy. Założenia budżetowe przedstawili Wiesław Kociuba wójt gminy Chełm oraz Małgorzata Bukowska-Witos skarbnik gminy. Radni uchwalili budżet jednogłośnie. 
Budżet Gminy Chełm na rok 2022 zakłada osiągnięcia dochodów 74.619.853,29 zł, a wydatki 83.824.853,29 zł, wynik budżetu (deficyt) 9.205.000,00 zł, zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Przychody z tytułu wolnych środków wynoszą 9.328.529,41 zł (w tym 5.186.000 zł uzupełnienie subwencji w 2021 roku na inwestycje kanalizacyjne) oraz rozchody z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających na rok 2022 - 123.529,41 zł.

Struktura dochodów
 - dochody własne z najmu i dzierżawy trwałego zarządu, użytkowania i służebności, użytkowania wieczystego nieruchomości, odpłatnego nabycia prawa własności, odsetek, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek administracyjnych i od osób fizycznych, opłaty skarbowej, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, innych lokalnych opłat na podstawie odrębnych ustaw, opłaty za koncesję i licencję, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, za pobyt dzieci z innych gmin w placówkach szkolnych, usługi opiekuńcze, za odbiór odpadów komunalnych, partycypacja mieszkańców w realizacji projektów, z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 27.523.182 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 11.907.940 zł – obejmują, wydatki obronne, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia, urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej;

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 614.200 zł - obejmują składki na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zasiłki stałe na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania;

- dotacje na finansowanie programów i projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej -1.370.180,29 zł- obejmują dotacje w ramach RPO WL na lata 2014-2020 drogi publiczne gminne - budowa niskoemisyjnego z systemu transportu w CHOF, budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego;

- pozostałe dotacje i środki otrzymane przez gminę - 12.111.570 zł – na drogi publiczne gminne  dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład;

- subwencje - 21.092.781 zł - część oświatowa subwencji ogólnej i część wyrównawcza subwencji ogólnej.

Struktura wydatków

- wydatki na zadania własne - 65.535.022 zł -  izby rolnicze, infrastruktura wodociągowa, infrastruktura sanitacyjna, drogi publiczne powiatowe i gminne, turystyka, gospodarka gruntami i nieruchomościami, plany zagospodarowania przestrzennego, administracja (rada, urząd, promocja, wspólna obsługa jednostek), bezpieczeństwo publiczne (policja, straż, obrona cywilna), obsługa długu publicznego, rezerwa ogólna, szkoły, oddziały przedszkolne w szkołach, przedszkola, świetlice szkolne, dowożenie uczniów, zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, domy pomocy społecznej, składki, zasiłki i dodatki, ośrodek pomocy społecznej, usługi opiekuńcze, dożywianie, pomoc materialna dla uczniów, świadczenia wychowawcze, rodzinne, gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym oświetlenie ulic, placów i dróg, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i kultura fizyczna;

- wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami - 11.907.940 zł  - urzędy wojewódzkie, urzędy naczelnych organów władzy państwowej, rodzina (świadczenia wychowawcze, rodzinne i z tytułu funduszu alimentacyjnego;

- wydatki na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego 330.000 zł  - drogi publiczne, wojewódzkie, dowożenie uczniów niepełnosprawnych, schronisko dla zwierząt);

- wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - 614.200 zł pomoc społeczna – składki, zasiłki, ośrodki pomocy społecznej, pomoc w zakresie dożywiania) ;

- wydatki na finansowanie programów lub projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej - 5.437.691,29 zł  - drogi publiczne gminne, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (odnawialne źródła energii), oświetlenie ulic, placów i dróg (budowa i modernizacja);

WYDATKI na najważniejsze Zadania Własne:

Infrastruktura wodociągowa wsi –  1.035.000,00 zł
„Budowa sieci wodociągowych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 1.000.000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę sieci wodociągowych m.in. w m. Zawadówka, Żółtańce-Kolonia, Pokrówka, Strupin Duży, Okszów, Srebrzyszcze, Ochoża-Kolonia oraz opracowanie dokumentacji projektowych na budowę sieci wodociągowych m.in. w m. Janów ul. Pana Tadeusza, Strupin Mały, Jagodne.

Infrastruktura sanitacyjna wsi - 6.107.000,00 zł                     
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 6.086.000,00 zł:

 • „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm” w kwocie 700.000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacyjnych w miejscowościach m.in. Okszów ul. Sosnowa, Żółtańce-Kolonia– ul. Wspólna /przedsięwzięcie/;
 • „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka” w kwocie 5.186.000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pokrówka m.in. ul. Wiosenna, Zielona, Gminna /przedsięwzięcie/;
 • „Budowa infrastruktury kanalizacyjnej” w kwocie 200.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Okszów - Nowiny.

 Drogi publiczne powiatowe  - 70.000,00 zł
- dotacje majątkowe w kwocie 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

 • „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1822L na odcinku Sajczyce – Jazików” w kwocie 50.000,00 zł /przedsięwzięcie/,
 • „Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego dotyczącego budowy/przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Nr 1835L na odcinku Leśniowice – Rożdżałów oraz drogi powiatowej Nr 1836L w miejscowości Dębina” w kwocie 20.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne -  18.202.022,00 zł
- Wydatki bieżące obejmują: wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 3.653.000,00 zł,  z przeznaczeniem na remonty dróg asfaltem (m.in. w m. Pokrówka ul. Cicha, Spokojna, boczna Wiosennej, Żółtańce Kolonia, Janów, Zawadówka ul. Promienna – poszerzenie, Strupin Duży, Okszów, Okszów Kolonia ul. Kalinowa, Stańków, Parypse, Rudka, Srebrzyszcze ul. Pałacowa – poszerzenie, Depułtycze Królewskie Kolonia), remont dróg kruszywem (m.in. w m. Srebrzyszcze ul. Polna, Janów ul. Pana Tadeusza, Zawadówka, Weremowice, Żółtańce Kolonia, Uher, Żółtańce, Stołpie), zakup zadaszeń na przystanki autobusowe, odśnieżanie dróg gminnych, koszenie poboczy, zakup tłucznia, masy asfaltowej, naprawy przepustów i konserwacje rowów przydrożnych, przeglądy i naprawę tras rowerowych, w tym w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”, inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych, różne opłaty i składki oraz kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych,

Wydatki majątkowe obejmują:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 14.549.022,00 zł:

 • „Modernizacja – przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Chełm” w kwocie 12.749.022,00 zł (12.111.570,00 zł – 95% z Rządowego Funduszu Polski Ład, 637.452,00 zł – 5% wkład własny) w ramach zadania planuje się przebudowę infrastruktury drogowej (m.in. przebudowę drogi Staw – Parypse, przebudowę dróg w m. Depułtycze Królewskie-Kolonia, Uher, Nowe Depułtycze, przebudowę dróg w m. Okszów ul. Topolowa, ul. Sosnowa, ul. Świerkowa i Stańków, przebudowę drogi w m. Depułtycze Królewskie Kolonia – Krzywice – Rożdżałów i w m. Depułtycze Królewskie-Kolonia – Krzywice-Kolonia, przebudowę drogi w m. Depułtycze Stare i Depułtycze Królewskie-Kolonia, przebudowę dróg w m. Okszów ul. Kwiatowa, przebudowę drogi w m. Depułtycze Królewskie Kolonia) zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład,
 • „Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chełm” w kwocie 1.800.000,00 zł, w ramach zadania planuje się budowę i przebudowę dróg (m.in. przebudowa drogi Weremowice – Uher – projekt /przy szkole/, budowa chodnika w Horodyszczu – projekt /od skrzyżowania do skrzyżowania/, budowa dróg Jagodne – projekty).

Szkoły podstawowe - 15.227.100,00 zł - Remont Szkoły Podstawowej w Strupinie Dużym, opracowanie dokumentacji na remont Szkoły Podstawowej w Okszowie oraz inne wydatki bieżące niezbędne do prawidłowego funkcjonowania placówek oświatowych.

Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.500.000,00 zł - inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 750.000,00 zł:

 • „Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm” w kwocie 600.000,00 zł, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowych (m. in. w m. Pokrówka – boczna ul. Modrej, Jagodne, Kolonia Rożdżałów, Krzywiczki, Uher, Horodyszcze /za skrzyżowaniem/, Staw /kierunek cmentarz/) i budowę oświetlenia (m.in. w m. Okszów, Parypse, Nowosiółki Kolonia, Depułtycze Królewskie Kolonia, Rudka, Janów, Horodyszcze – na granicy z Miastem Chełm ul. Malowane, Zawadówka, Stańków, Strupin Duży, Żółtańce Kolonia ul. Kryształowa),
 • „Opracowanie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chełm” w kwocie 150.000,00 zł, w ramach zadania planuje się dokończenie opracowań w zakresie dokumentacji projektowych na budowę oświetlenia ulicznego w m. Rudka, Żółtańce Kolonia, Depułtycze Królewskie Kolonia, Okszów, Nowiny, Stańków, Nowosiółki, Janów /przedsięwzięcie/.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby -  20.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 20.000,00 zł: „Żółtaniecka Przystań Kultury” /przedsięwzięcie/, w ramach zadania zabezpiecza się wkład własny (budowa muszli koncertowej nad Zalewem Żółtańce i świetlicy w Rudce).

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 100.000,00 zł
- dotacje bieżące w kwocie 50.000,00 zł, z przeznaczeniem  na renowację zabytków wpisanych do rejestru zabytków.

Obiekty sportowe - 50.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł: Wykonanie instalacji nawadniającej boisko w Rożdżałowie.

WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA PODSTAWIE UMÓW LUB POROZUMIEŃ POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

 Drogi publiczne wojewódzkie - 250.000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 80.000,00 zł, z przeznaczeniem na:

 • Opracowanie projektu budowlanego na budowę ścieżki rowerowej w Pokrówce, w ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej, zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego (pomoc rzeczowa,

- dotacje majątkowe w kwocie 170.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
Udzielenie pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na budowę ścieżki rowerowej w DW Nr 843 w Depułtyczach Królewskich na odcinku od km 6+211,2 do km 6+800”, zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach prowadzenia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie zadań z zakresu infrastruktury drogowej finansowanych przez Województwo Lubelskie z udziałem pomocy innych jednostek samorządu terytorialnego.

WYDATKI NA FINANSOWANIE PROGRAMÓW LUB PROJEKTÓW Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNI EUROPEJSKIEJ

Drogi publiczne gminne - 274.853,70 zł

-  wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 8.504,00 zł, z przeznaczeniem na projekt pn. Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym  /przedsięwzięcie/.
- inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 266.349,70 zł: Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym /przedsięwzięcie/.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 3.429.723,21 zł

 • Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 1 w kwocie 3.425.723,21 zł /przedsięwzięcie/,
 • Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Chełm – projekt 2 w kwocie 4.000,00 zł /przedsięwzięcie/.

  Oświetlenie ulic, placów i dróg - 1.733.114,38 zł  inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 1.733.114,38 zł: Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Gminie Chełm /przedsięwzięcie/. 

 

Informacja o plikach cookie

Informujemy, iż w celu optymalizacji treści dostępnych w naszym serwisie, dostosowania ich do Państwa indywidualnych potrzeb korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookies użytkownik może kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszego serwisu internetowego, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies.