Ogłoszenie

Ogłoszenie

Na podstawie § 14 uchwały Nr II\9\2014 Rady Gminy Chełm z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywam ponownie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) do zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w terminie do dnia 21 stycznia 2015 r.

Wójt Gminy Chełm Wiesław Kociuba

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia