Ogłoszenie

Na podstawie art. 11 pkt 7) ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXV/228/2017 Rady Gminy Chełm z dnia 10 lutego 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm w zakresie ustalenia przebiegu napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Chełm - Lublin Systemowa

 z korytarzem (pasem technologicznym) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. projektu w dniach od 16 lutego 2018 r. do 16 marca 2018  r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, przy ul. Gminnej 18, 22-100 Pokrówka w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz o jego publikacji  na stronie internetowej Urzędu Gminy.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium i w prognozie oddziaływania na środowisko rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 marca 2018 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Chełm w godz. od 10.00 do 11.00.

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 46 pkt 1), art. 39 ust. 1, pkt. 3, art. 40 i art. 41, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zapewniając możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany studium, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium oraz prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie lub ustnie do protokołu do Wójta Gminy Chełm z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 kwietnia 2018 r.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 570):

1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Uchwała w sprawie przyjęcia zmian studium - projekt 
STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CHEŁM ZMIANA STUDIUM - projekt: 
UWARUNKOWANIA ROZWOJU
(załącznik graficzny
KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
(załącznik graficzny
PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
(rysunek poglądowy)