Ogłoszenie

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w miejscowości Staw

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.) oraz Uchwałą Nr XXV/238/2017 Rady Gminy Chełm z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w miejscowości Staw zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej w miejscowości Staw wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 2 maja do 24 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej www.gmina.chelm.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełm, o godz. 9:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie na adres Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm,ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, na podany adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 8 czerwca 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Chełm.

 

     

  Wójt Gminy Chełm

DO POBRANIA:

PROJEKT UCHWAŁY W WERSJI PRZEZNACZONEJ DO WYŁOŻENIA DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

UZASADNIENIE PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY CHEŁM

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW ZABUDOWY ZAGRODOWEJ W MIEJSCOWOŚCI STAW