Ogłoszenie

                                                                                                       Pokrówka, dnia 09.08.2013r.

O g ł o s z e n i e

Na podstawie § 14 ust. 4 Uchwały Nr XXII/208/2012 Rady Gminy Chełm z dnia 30 listopada    2012 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywam organizacje pozarządowe oraz podmioty,  o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) do zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert  w terminie do dnia 16 sierpnia 2013r. 

                                                                                                        WÓJT

                                                                                           mgr Wiesław Kociuba