Ogłoszenie

Na podstawie § 14 uchwały Nr XLII\406\2018 Rady Gminy Chełm z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wzywam ponownie organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 z późń. zm.) do zgłoszenia kandydatów do Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert w terminie do dnia 23 stycznia 2019 r.

Wójt Gminy
| Wiesław Kociuba|