Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY CHEŁM
z dnia 22 kwietnia 2013 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie.

§ 2

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.).

§ 3

1. Treść ogłoszenia o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie prowadzonej przez Gminę Chełm, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Zarządzenia zamieszcza się na stronie internetowej Gminy Chełm, oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w terminie do dnia 14 maja 2013 roku.

2. Komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Chełm przeprowadzi konkurs w terminie do dnia 31 maja 2013 r.

3. Powierzenie stanowiska dyrektora nastąpi od dnia 1 września 2013 r.

§ 4

Nadzór nad realizacją niniejszego zarządzenia powierzam dyrektorowi Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Chełm
mgr Wiesław Kociuba

 

Załącznik do zarządzenia Wójta Gminy Chełm
z dnia 22 kwietnia 2013 r.

 

WÓJT GMINY CHEŁM OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W STAWIE,

STAW 72, 22-151 STAW

1. Do konkursu może przystąpić osoba spełniająca warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436, z późn. zm.):

- posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,

- ukończył studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

- ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli - dotyczy również osoby niebędącej nauczycielem;

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

- w okresie ostatnich pięciu lat pracy przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała co najmniej dobrą ocenę pracy, albo w okresie ostatniego roku przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskała pozytywną ocenę dorobku zawodowego a w przypadku nauczyciela akademickiego pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej;

- spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym - dotyczy również osoby niebędącej nauczycielem;

- nie była karana karą dyscyplinarną, o której mowa w art.76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niej postępowanie dyscyplinarne;

- nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe - dotyczy również osoby niebędącej nauczycielem;

- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

- nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168) - dotyczy również osoby niebędącej nauczycielem;

- złożyła oświadczenie lustracyjne bądź informację o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego do Kuratorium Oświaty w Lublinie – zgodnie z ustawą z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) (dotyczy osoby urodzonej przed 1 sierpnia 1972 r.) - dotyczy również osoby niebędącej nauczycielem;

- posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

- ukończyła studia magisterskie - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

- posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

- ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

- nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

2. Oferta osoby przystępującej do konkursu powinna zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju  publicznej szkoły,

2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:

a) stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela, albo

b) stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

c) stażu pracy, w tym stażu na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy,

5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

7) oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

8) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

9) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

10) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168),

12) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,

13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) lub w art.140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3. Oferta należy składać w zaklejonej kopercie (z napisem „Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Stawie”) z podanym adresem do korespondencji, w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w terminie do dnia 14 maja 2013 r. do godziny 14:00.

4. W przypadku nadesłania oferty pocztą decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

5. Dodatkowych informacji udziela dyrektor Biura Obsługi Szkół Gminy Chełm, tel. 82 563 64 85.

6. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana zarządzeniem Wójta Gminy Chełm.

7. O dokładnym miejscu i terminie przeprowadzenia konkursu kandydaci i członkowie komisji konkursowej zostaną poinformowani indywidualnie.

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia