Ogłoszenie o konsultacjach

Wójt Gminy Chełm, dla zasięgnięcia opinii w pracach nad zmianami w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2014 r.  Zarządzeniem z dnia 3.02.2014 r. zarządził przeprowadzenie konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie .

Pełna treść zarządzenia

Treść uchwały pierwotnej

Treść projektu uchwały ze zmianami