Ogłoszenie Wójta

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Chełm

Na podstawie § 2 Uchwały Nr LIII/379/2010 Rady Gminy Chełm z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego Nr 117, poz. 2086) 

informuję

o przeprowadzeniu w dniu 28 lutego 2018 roku od godz. 900 do 1200 w pokoju nr 8 Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka ul. Gminna 18 konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chełm na 2018 rok" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Chełm, których działalność obejmuje ochronę zwierząt. Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka ul. Gminna 18, na stronie internetowej urzędu (www.gmina.chelm.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugchelm.bip.lubelskie.pl).

Projekt Programu