Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

PGI.6840.25.2019.2020                                                                                                                                             OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

Na podstawie  art. 38 ust. 1, pkt .1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U   z  2020  poz. 65 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo-parkowym położonej w obrębie Srebrzyszcze.

L.p

Oznaczenie wg. KW

Nr działki

Powierzchnia   w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Termin

zagospodarowania

nieruchomości 

oraz

zastrzeżenia

Cena wywoławcza

nieruchomości

( w zł.)

Kwota wadium (w zł. )

1

 

LU1C/00062604/8

201

4,38 ha

w tym :

Bz 4,38

Nieruchomość zabudowana

położona w granicach ochrony konserwatorskiej zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego                  w miejscowości Srebrzyszcze, gm. Chełm, pow. chełmski, wpisanego  do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/296.

Składającego się z budynku dworu obronnego, przebudowanego na pałac o łącznej powierzchni użytkowej 535,91m2   wraz z infrastrukturą techniczną posadowionego

na dz. nr 201 o pow. 4,3800ha. Budynek pałacu, murowany, pokryty blachą /do konca XIX wieku gontem/piętrowy na obszernych sklepionych piwnicach. Elewacja frontowa wyższa o pół pietra.

Wystąpienia budynku zwieńczone elementem trójkątnym z okienkiem

na osi. Stolarka okienna drewniana. Drzwi wejściowe ogarnione grubym półwałkiem. Nad alkierzami ślepa murowana balustrada.

Elewacje boczne dwukondygnacyjne.

Elewacja ogrodowa, północna z wysuniętymi alkierzami.

Obramienia okien podobne w całym pałacu, przy drzwiach kamienne schody w kształcie półokręgu.              Po obu stronach sieni i salonu symetrycznie rozmieszczone po dwa pokoje w alkierzach podobnie po dwa dalsze. Po środku bocznych części pałacu pomiędzy alkierzami są dwie klatki schodowe, nad sienią i salonem znajduje się wielka sala przez całą szerokość pałacu                  w wysokości półtorej kondygnacji.

Na parterze w narożnikach sieni oraz na piętrze, po środku ścian bocznych

kominki z XVIII wieku. W części podziemnej dobrze zachowane lochy. Dookoła pałacu park, zachowały się szpalery drzew, poprzeczna aleja, dwa szpalery widokowe od strony północnej, dobrze widoczne z okien.

Obiekt nie  utracił wartości architektonicznej

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania  przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XX/120/2004 z dnia 13 lipca 2004 roku ogłoszoną w Dz.Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163,poz. 2306 z dnia 10 września 2004 roku działka o nr ewid. 201 położona w obrębie Srebrzyszcze wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem C.17 U-usługi kultury  i oświaty-do zachowania; usługi nieuciążliwe   z zakresu kultury, oświaty oraz gastronomiczno-hotelarskie; pałac barokowy z końca XVIII w. i zespół parkowy wpisany do rejestru zabytków, objęty ochroną konserwatorską-wszelkie zamierzenia realizacyjne wymagają zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków, obowiązuje § 4 ust. 1 ustaleń ogólnych, przylega do drogi gminnej dojazdowej.

§ 4 środowisko kulturowe ust. 1.

Obiekty wpisane do rejestru zabytków województwa lubelskiego.

-W odniesieniu do obiektów wpisanych

do obiektów wpisanych do rejestru zabytków obowiązuje bezwzględny priorytet wymagań konserwatorskich we wszystkich działaniach planistycznych, projektowanych i realizacyjnych.

Zasady kształtowania przestrzennego

I prowadzenia wszelkich inwestycji, zmiany sposobu zagospodarowania terenu, zmiany sposobu użytkowania obiektów oraz wtórnych podziałów

historycznych założeń winny być podporządkowane wnioskom i decyzjom konserwatorskim; Wszelka działalność inwestycyjna prowadzona przy tych obiektach i w obszarze objętym ochroną

konserwatorską wymaga uzyskania zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  w Lublinie.

Gmina nie posiada Gminnego Programu

Rewitalizacji.

1.W okresie

5 lat od daty  nabycia

nakłada się      

obowiązek

przeprowadzenia prac konserwatorskich

i restauratorskich pałacu i parku.

2. Od chwili

nabycia na

przyszłego nabywcę nakłada

się obowiązek

udostępniania

boiska sportowego na

rzecz społeczności lokalnej.

 

4.458.000,00

(cztery miliony

czterysta pięćdziesiąt

osiem tysięcy zero groszy)

 

 

446.000,00

(czterysta

czterdzieści sześć                

tysięcy )

Nieruchomość zwolniona z podatku VAT.

Cena nieruchomości zawiera bonifikatę w wysokości 1 %  zgodnie z Uchwałą Nr XV/127/2020  RADY GMINY CHEŁM z dnia 30 stycznia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących zasób Gminy Chełm położonych w obrębie Srebrzyszcze. Nieruchomość nie jest obciążona długami, nie jest przedmiotem dzierżawy  ani innymi zobowiązaniami  oprócz zastrzeżeń ww.  i  nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu.

Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiąte   złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

 PRZETARG ODBĘDZIE  SIĘ W DNIU 07 września  2020 ROKU O GODZINIE 1000  W SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.     

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku : 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 25 sierpnia 2020 roku,  co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność  jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu  pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub   pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych  pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć  oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki  a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu  notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie  na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty  rozstrzygnięcia przetargu. Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy oraz na  stronach internetowych. Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać  w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29  pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-13oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości ,umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia  08 czerwca 2020 roku do dnia  07 września  2020 roku. Zaś wyciąg z ogłoszenia podano w prasie ogólnokrajowej „Gazeta Prawna”. Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem                               (082) 563-65-53.                                                                                                                                                                                        

Pokrówka, dnia  08 czerwca 2020 roku       

Pobierz                                                         

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia