Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Na podstawie  art. 38 ust. 1, pkt .1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U     z  2020  poz. 65 ze zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490)  WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. 45 o pow. 0,18 ha położonej w obrębie Staw.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza

nieruchomości

w zł.

Kwota wadium

w  zł.

1

LU1C/00014530/7

45

0,18

Kształt  nieruchomości  jest

regularny. Teren płaski, położona  na

skraju wsi. Nieruchomość ma

dostęp do szosy.

Zgodnie  z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 45 położona w obrębie Staw   wchodzi w skład

obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  B.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, przylega do drogi                    o symb. L-(002)                4640 L.

23.496,00 zł.

Do ceny

nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.400,00

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 31 LIPCA   2020  ROKU O GODZINIE  900  W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :

 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się  na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 24 lipca 2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie

na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice  jakie  mogą wyniknąć w wyniku  jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych  prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie. Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm,  przesłano do Sołtysa celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP , a informację o jego zamieszczeniu podano w prasie lokalnej od dnia 22 czerwca  2020 roku do dnia 31 lipca  2020 roku.

Pokrówka, dnia 22 czerwca 2020 roku

                                                                                                                     Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                      Lucjan Piotrowski

                                                                                                                     ZASTĘPCA WÓJTA

Pobierz