Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU

 NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE ROŻDŻAŁÓW I STAW

 

Na podstawie  art. 38 ust. 1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490 z późn. zm.) – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej  położonej w obrębie Rożdżałów i nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Staw.

                       

L.p.

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

Kwota

wadium

w złotych

Godzina

przetargu

`1.

LU1C/00038099/7

ROŻDŻAŁÓW

181

0,17

w tym:

RIIIb-0,17

Kształt  nieruchomości  jest regularny,

położona

w centrum wsi.

Dojazd dobry.

Zgodnie  z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 181 położona w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład

obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej i graniczy z drogą               o symb. Z-06263            Z 0840 L.

22.034,00 zł.

Do ceny

nieruchomości

osiągniętej              w przetargu

zostanie doliczony podatek VAT

2.300,00

9oo

2.

LU1C/00014520/4

STAW

13

0,1920

W tym:

RIIIa-

0,1920

Kształt nieruchomości

regularny.

Położenie nieruchomości

-skraj wsi, teren płaski.

Nieruchomość ma dostęp do szosy.

Zgodnie  z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 13 położona w obrębie Staw  wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  B.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej , przylega do drogi o symb. L-(002)4640L   

24.854,00 zł.

Do ceny

nieruchomości

osiągniętej              w przetargu

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

10oo

3.

LU1C/00014521/1

STAW

15

0,1920

w tym:

RIIIa-

0,1920

Kształt nieruchomości

regularny.

Położenie nieruchomości

-skraj wsi, teren płaski.

Nieruchomość ma dostęp do szosy.

Zgodnie  z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 15 położona w obrębie Staw  wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  B.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej , przylega do drogi             o symb. L-(002)4640 L.

24.854,00 zł.

Do ceny

nieruchomości

osiągniętej              w przetargu

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

1020

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu. 

Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 16 LUTEGO 2021  ROKU   W SALI  POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM, POKRÓWKA, UL. GMINNA 18 /Rożdżałów godz. 9oo, Staw- dz. nr 13 godz. 10oo, Staw dz. nr 15 godz. 1020W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku : 04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się  na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 09 lutego 2021 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana  w terminie. Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki ,  a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu. Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej. Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony w terminie 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice  jakie  mogą wyniknąć w wyniku  jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych  prowadzonych w przyszłości w tym terenie. Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie. Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca. Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający. Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu  do publicznej wiadomości. Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu podano w prasie lokalnej od dnia 11 stycznia 2021 roku do dnia 16 lutego 2021 roku.

Pokrówka, dnia 11 stycznia 2021 roku .

                                                                                                                                                                                     Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                      Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA