OGŁOSZENIE O SIÓDMYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

                                             OGŁOSZENIE O SIÓDMYM PRZETARGU USTNYM  NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

 Na podstawie  art. 38 ust. 1 i 2 , art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 r. poz. 65 z pózn. zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), a także zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016  z dnia 22.03.2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego,  poz. 1676 z dnia 22.04.2016 r. WÓJT GMINY CHEŁM  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza siódmy  przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie Żółtańce stanowiącej własność Gminy Chełm:

L.p

Nr działki

Powie-rzchnia

KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

wywoławcza

nieruchomości     

Kwota

wadium

w złotych

1

379/25

0,0631

84948/1

Nieruchomość położona        w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

31.421,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.200,00

- Przetargi na sprzedaż ww nieruchomości przeprowadzone w dniu  02 lipca 2019 roku , 10 września 2019 roku , 27 listopada 2019 roku , 26 lutego 2020 roku , 09 czerwca 2020 roku i 12 sierpnia 2020 zakończyły się  

  wynikami negatywnymi. 

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód   prawnych w jej rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

  PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 12 października  2020 ROKU O GODZINIE 1030  W SALI    POSIEDZEŃ  URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.     

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :  04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 05 października 2020 roku, co jest warunkiem uznania,  że wpłata została dokonana w terminie.

-Osoby przystępujące do przetargu powinni szczegółowo zapoznać się z treścią zapisów poszczególnych symboli opisanej ww uchwale zamieszczonej w systemie informacji przestrzennej Gminy Chełm lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chełm. Powinni również zapoznać się czy działka podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

-Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność  jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu  pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

-Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu  dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć  oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie

 na rzecz sprzedającego.                                                                                                                              

 Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem  trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

-Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

-Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

-Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia  12 października 2020 roku.