OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE  ŻÓŁTAŃCE

Na podstawie  art. 38 ust.1 i 2, art. 39  ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U   z 2020 r. poz. 65 ze zm.),Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016  z dnia 22.03.2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22.04.2016 r.- WÓJT GMINY CHEŁM  podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce stanowiących własność Gminy Chełm :

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powierzchnia             w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

Kwota

wadium w złotych

1

LU1C/00084948/1

379/40

0,1292 ha

w tym:

RIIIb-0,1292

Nieruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości zbliżony do regularnego. Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki( od strony Chełm-Krasnystaw) biegnie linia elektryczna.Dojazd do nieruchomości z   drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  związana

z prowadzeniem działalności wytwórczej                          w rolnictwie w  zakresie produkcji roślinnej.

48.157,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

4.900,00

2

LU1C/00084948/1

379/41

0,1546

w tym :

RIIIb-

0,1546

 Nieruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości zbliżony do regularnego.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki( od strony Chełm-Krasnystaw) biegnie linia elektryczna.Dojazd do nieruchomości z   drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  związana

 prowadzeniem działalności wytwórczej                          w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

57.576,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

5.800,00

3

LU1C/00084948/1

379/42

0,1797 ha

w tym :

RIIIb-0,0526

RIVa -0,1271

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości zbliżony do regularnego.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki( od strony Chełm-Krasnystaw) biegnie linia elektryczna.Dojazd do nieruchomości z   drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  związana

Prowadzeniem działalności wytwórczej                          w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

66.883,00

Do ceny nieruchomości

Zostanie doliczony podatek VAT

6.700,00

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Przetargi na ww działki, które odbyły się w dniu 25 maja 2020 roku i 12 sierpnia 2020 zakończyły się wynikami negatywnymi

- Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych  dziesiąte   złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

  PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 12 października  2020 ROKU O GODZINIE 1000  W SALI  POSIEDZEŃ  URZĘDU GMINY CHEŁM  POKRÓWKA, UL GMINNA 18.     

 W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

 Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr  działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm,  Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr  rachunku :

04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki  pieniężne  znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej  w dniu 05 października  2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

-Osoby przystępujące do przetargu powinni szczegółowo zapoznać się z treścią zapisów poszczególnych  symboli opisanej ww uchwale zamieszczonej w systemie informacji  

  przestrzennej Gminy Chełm   lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chełm. Powinni również zapoznać się czy działka podlega wyłączeniu z produkcji rolnej.

-Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni   

  przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność  jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu  pełnomocnictwa

  zawartego w Kancelarii Notarialnej.

-Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub   

  pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych  pełnomocnictw, aktualnego                  

 wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć  oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki  a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu

  notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie  na rzecz sprzedającego.

 Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty  rozstrzygnięcia przetargu.

-Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

-Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

-Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości

 poprzez zamieszczenie informacji na tablicy w Urzędzie Gminy oraz na  stronie internetowej gminy.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać  w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29  pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-13oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia 31 sierpnia 2020 roku do dnia 12 października  2020 roku.

Pokrówka, dnia 31 sierpnia  2020 roku