Ogłoszenie o wynikach

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Chełm z dnia 4 lutego 2015 roku

na podstawie art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz.1118, z późn. zm.) podaje do wiadomości publicznej, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chełm w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wpłynęły następujące oferty w zakresie:

Kultury fizycznej i sportu.
Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych gry w piłkę nożną  o zasięgu ponadgminnym.
Ofertę złożyli:
- Klub Sportowy Gminy Chełm z siedzibą Pokrówka ul. Gminna 18, 22-100 Chełm.
-Gminny Klub Sportowy „Orzeł” Srebrzyszcze z siedzibą Srebrzyszcze 51 A, 22-100 Chełm

Dofinasowanie przyznano:
- dla Klubu Sportowego Gminy Chełm „KŁOS" w kwocie 130.000,00 zł.
- dla Gminnego Klubu Sportowego „Orzeł” Srebrzyszcze w kwocie 15.000,00 zł.

Organizacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez udział dzieci, młodzieży i dorosłych w rozgrywkach ligowych gry w tenisa stołowego  o zasięgu ponadgminnym.
Ofertę złożył Klub Sportowy Gminy Chełm z siedzibą w Pokrówce, ul. Gminna 1 8, 22-100 Chełm.Dofinansowanie przyznano dla Klubu Sportowego Gminy Chełm „KŁOS" w kwocie 17.000,00 zł.

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych uzależnieniami i patologiami społecznymi żadna oferta nie wpłynęła.

 

Wójt Gminy Chełm

Wiesław Kociuba

 

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia