Ogłoszenie

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Chełm
Na podstawie § 2 Uchwały Nr Llll/379/2010 Rady Gminy Chełm z dnia 6 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urzęd. Woj. Lubelskiego Nr 117, poz. 2086)
informuję


przeprowadzeniu w dniu 4 lutego 2019 roku od godz. 9° 0 do 12° 0 w pokoju nr 24 Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Obrony Cywilnej Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka ul. Gminna 18 konsultacji projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chełm na 2019 rok" z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego działającymi na terenie gminy Chełm, których działalność obejmuje ochronę zwierząt.
Niniejsze ogłoszenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka ul. Gminna 18, na stronie internetowej urzędu (www.gmina.chelm.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugchelm.bip.lubelskie.pl).

PROJEKT PROGRAMU