Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

                  WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 65 z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych oznaczonej nr 181 o pow. 0,17 ha położonej w obrębie  Rożdżałów oraz nieruchomości nr  13 o pow. 0,1920 ha i   nr 15 o pow. 0,1920 ha położonych w obrębie Staw przeznaczonej  do zbycia w formie sprzedaży.

 

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nazwa obrębu

Nr działki

Powie-

rzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

w złotych

1

LU1C/00038099/7

ROŻDŻAŁÓW

181

0,17

w tym:

RIIIb-0,17

Kształt  nieruchomości  jest regularny,

położona

w centrum wsi.

Dojazd dobry.

 

Zgodnie  z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 181 położona      w obrębie Rożdżałów   wchodzi w skład

obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  E.MR -teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej  i graniczy z drogą o symb.Z-06263      Z 0840L.

22.034,00 zł.

Do ceny

nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2

LU1C/00014520/4

STAW

13

0,1920

w tym:

RIIIa-0,1920

Kształt nieruchomości regularny. Położenie nieruchomości-skraj wsi, teren płaski.

Nieruchomość

ma dostęp do szosy.

Zgodnie  z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 13 położona w obrębie Staw  wchodzi              w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  B.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej,          

przylega do drogi o symb.                                L-(002)4640L.

24.854,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie

doliczony

podatek VAT.

 

3

LU1C/00014521/1

STAW

15

0,1920

w tym:

RIIIa-0,1920

Kształt nieruchomości regularny. Położenie nieruchomości-skraj wsi, teren płaski.

Nieruchomość

ma dostęp do szosy.

Zgodnie  z miejscowym planem zagospodarowania   przestrzennego  terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 15 położona w obrębie Staw  wchodzi              w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem  B.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej,          

przylega do drogi o symb. L-(002)4640L.

24.854,00 zł.

Do ceny nieruchomości

zostanie

doliczony

podatek VAT.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53 w godzinach pracy urzędu. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia  16 listopada 2020 roku do dnia 07 grudnia 2020 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano  w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 65 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia

    wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu. Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.                                                                                          

                                                   Z up. Wójta Gminy  

                                                                                                                               Lucjan Piotrowski   

                                                                                                                             ZASTĘPCA  WÓJTA