Ogłoszenie Wójta Gminy Chełm

WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2020 roku poz. 1990  z późn. zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr. 112/2 w obrębie Janów oraz działek  niezabudowanych oznaczonych nr: 379/40,379/41,379/42,379/44,379/45 położonych w obrębie Żółtańce do zbycia w formie sprzedaży.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powierzchnia

w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

w złotych

1

LU1C/00034727/1

Janów

112/2

0,1489 w tym: PSIII-0,1489

Kształt nieruchomości regularny. Położenie nieruchomości dobre, dojazd dobry. Przylega do szosy.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XIX/173/2020 z dnia 2020-05-27 ogłoszoną w Dz.Urz.Woj.Lubelskiego z 2020-06-12,poz. 3304-działka o nr ewid. 112/2 położona w obrębie Janów wchodzi w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem 1 MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, przylega do drogi o symb. 1KDL ul. Adama Mickiewicza.

88.965,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT.

2

LU1C/00084948/1

Żółtańce

379/40

0,1292 W tym :RIIIb-0,1292

Kształt nieruchomości jest

zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda

i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości dobry.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/40 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.

58.080,00

Do ceny

nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT.

3

LU1C/00084948/1

Żółtańce

379/41

0,1546

W tym:

RIIIb-0,1546

Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości dobry

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/41 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą                    o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.

69.449,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

4

LU1C/00084948/1

Żółtańce

379/42

0,1797

W tym :

RIIIb-0,0526

RIVa-

0,1271

Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona

w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki od strony szosy Chełm-Krasnystaw biegnie linia elektryczna. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/42 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. 2KDD oraz przebieg linii energetycznej.

80.684,00              

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

5

LU1C/00084948/1

Żółtańce

379/44

0,1981 W tym:

RIIIb-0,0368

RIVa-0,1613

Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Zastosowano współczynnik korekcyjny 0,85 z uwagi na przebieg przy granicy działki linii elektrycznej, oraz fakt, iż działka położona przy drodze wojewódzkiej co ogranicza zabudowę (18m od drogi). Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/44 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 7RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. Z-843 oraz przebieg linii energetycznej.

83.987,00

Do ceny

nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT.

6

LU1C/00084948/1

Żółtańce

379/45

0,1792 W tym: RIIIb-0,0140 RIVa- 0,1652

Kształt nieruchomości jest zbliżony do regularnego. Nieruchomość położona w sąsiedztwie Zbiornika Żółtańce. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja. Zastosowano współczynnik korekcyjny 0,85 z uwagi na przebieg przy granicy działki linii elektrycznej, oraz fakt, iż działka położona przy drodze wojewódzkiej co ogranicza zabudowę (18m od drogi). Dojazd do nieruchomości               z drogi asfaltowej.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Nr XVI/138/2016 z dnia 22-03-2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22-04-2016 r. dz. o nr ewid.379/45 położona w obrębie Żółtańce leży w terenie oznaczonym symb. 7RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych i graniczy z drogą o symb. Z-843 oraz przebieg linii energetycznej.

76.209,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT.

 

Szczegółowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka,  ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53 wew. 234 w godzinach pracy urzędu.

Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni od dnia 15. 02. 2021 roku do dnia 08 marca 2021 roku poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń  w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano  w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2020 r., poz. 1990 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków: 

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2)jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia  wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu. Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.    

Pokrówka, dnia 15 lutego 2021 roku                                           

                                                                                                                                                                                 Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                                  Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                                                                                                ZASTĘPCA  WÓJTA