Ogłoszenie-Przetarg Ustny Nieograniczony Obręb Stare Depułtycze

PGI.6840.26. 27.2019/2020 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE STARE DEPUŁTYCZE

Na podstawie ar. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w obrębie STARE DEPUŁTYCZE :

 

 

Lp.

Oznaczenie wg. KW

Nr działki

Powierzchnia

w ha.

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena wywoławcza nieruchomości

Kwota

wadium

w złotych

1.

LU1C/00037129/0

44

0,13 ha

S-RII-0,01,         S-RIIIb-0,06,Br-RIIIb-0,06

Kształt nieruchomości regularny, teren płaski, lokalizacja dobra. Nieruchomość ma dostęp do szosy. Na nieruchomości znajduje się drewniany budynek mieszkalny o wym. zew.5,20 m x 4,80 m. Dach dwuspadowy pokryty eternitem falistym. Jest to obiekt, którego stopień zużycia technicznego przekracza 95 %, a zużycie funkcjonalne oscyluje  w granicach 80 do 100 %. Wartość ewentualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac rozbiórkowych – nie szacowano.

Działka o nr ewid .44 położona w obrębie Stare Depułtycze wchodzi  w pasie ok. 80 metrów od drogi o symbolu L-(020)4658 L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR –teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostała część działki to teren upraw rolnych.

18.008,00 zł.

Nieruchomość

zwolniona

z podatku VAT

2.000,00

2.

LU1C/00080891/8

45

0,12 ha

RII-0,01, RIIIb-0,06,Br-RIIIb-0,05

Kształt nieruchomości regularny, teren płaski, lokalizacja dobra. Nieruchomość ma dostęp do szosy. Na nieruchomości znajduje się drewniany budynek mieszkalny o wym. zew.10,00 m x 4,80 m. Dach dwuspadowy pokryty eternitem falistym. Jest to obiekt, którego stopień zużycia technicznego przekracza 75 %, a zużycie funkcjonalne oscyluje w granicach 80 do 100 %. Wartość ewentualnie pozyskanych materiałów budowlanych (przed remontem) w wyniku rozbiórki nie pokryłoby kosztów prac rozbiórkowych – nie szacowano.

Działka o nr ewid .45 położona w obrębie Stare Depułtycze wchodzi    w pasie ok. 80 metrów od drogi o symbolu  L-(020)4658 L w skład obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem E.MR –teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, natomiast pozostała część działki to teren upraw rolnych.

16.642,00 zł.

Nieruchomość

zwolniona

z podatku VAT

1.800,00

Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 20 LUTEGO 2020 ROKU O GODZINIE 1000 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku :

04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 13 lutego 2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej                lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki ,a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice jakie mogą wyniknąć w wyniku jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie BIP od dnia 13 stycznia 2020 roku do dnia 20 lutego 2020 roku.

Pokrówka, dnia 13 stycznia 2020 roku