Ogłoszenie -Przetarg Ustny Nieograniczony Obręb Staw

 

PGI.6840.23.2019/2020 OGŁOSZENIE O PIERWSZYM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM W OBRĘBIE STAW

Na podstawie ar. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku, poz. 2204 z późn. zmianami) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. poz. 1490) w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości – WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie STAW :

 

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-

rzchnia

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

wywoławcza

nieruchomości

Kwota

wadium                   w złotych

1

LU1C/00014518/7

STAW

dz. nr 5

0,1680

Kształt   nieruchomości jest

regularny. Teren płaski, położona na

skraju wsi. Nieruchomość ma

dostęp do szosy.

Zgodnie   z miejscowym

planem zagospodarowania

przestrzennego terenu gminy Chełm-zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy

Nr XX/120/2004

z dnia 13. 07. 2004r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego Nr 163, poz. 2306 z dnia 10.09.2004r – działka nr 5 położona w obrębie Staw   wchodzi w skład

obszaru oznaczonego na rysunku planu symbolem B.MR -

teren zabudowy mieszkaniowej zagrodowej z dopuszczeniem jednorodzinnej, oraz graniczy z drogą                   o symb. L-(002) .

22.040,00 zł.

Do ceny

nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.300,00

Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu. Nieruchomość nie jest obciążona długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 20 LUTEGO 2020 ROKU O GODZINIE 900 W SALI POSIEDZEŃ URZĘDU GMINY CHEŁM POKRÓWKA, UL GMINNA 18.

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku :

04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 13 lutego 2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winno być wniesione przez oboje małżonków na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mu pełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego.

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

Sprzedaż działek następuje wg. stanu ujawnionego w ewidencji gruntów i budynków, gmina nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne różnice jakie mogą wyniknąć w wyniku jakichkolwiek prac geodezyjno-kartograficznych prowadzonych w przyszłości w tym terenie.

Wznowienie lub okazanie działek na koszt nabywcy i we własnym zakresie.

Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia 13 stycznia 2020 roku do dnia 20 lutego 2020 roku.

Pokrówka, dnia 13 stycznia 2020 roku

 

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia