Ogłoszenie- Przetarg Ustny Nieograniczony Obręb Żółtańce

PGI.6840.3.4.5.6.7.8.11.14.2019/2020 OGŁOSZENIE O CZWARTYCH PRZETARGACH  USTNYCH NIEOGRANICZONYCH W OBRĘBIE ŻÓŁTAŃCE

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 , art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmianami), oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), a także zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016 z dnia 22.03.2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22.04.2016 r. WÓJT GMINY CHEŁM podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż niżej wymienionych nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce stanowiących własność Gminy Chełm:

 

L.p

Nr działki

Powie-rzchnia

KW

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

wywoławcza

nieruchomości    

Kwota

wadium

w złotych

1

379/14

0,0563

84948/1

Neruchomość położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna. woda i kanalizacja .Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną   ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10 ML i 11 ML – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

29.346,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.000,00

2

379/15

0,0559

84948/1

Nieruchomość położona       w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny. Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja .Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 10

ML i 11 ML – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

29.139,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.000,00

3

379/16

0,0554

84948/1

Neruchomość położona       w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny. Teren jest   uzbrojony:

energia elektryczna,wo-da i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 10

ML i 11 ML – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

28.881,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.900,00

4

379/23

0,0500

84948/1

Neruchomość położona       w sąsiedztwie zbiornika wodnego .Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja . Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML   – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

24.950,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

5

379/24

0,0461

84948/1

Nieruchomość położona       w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny. Teren jest   uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML   – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

24.074,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

6

379/25

0,0631

84948/1

Nieruchomość położona       w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

31.421,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3.200,00

7

379/28

0,0518

84948/1

Nieruchomość położona       w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości nieregularny. Teren jest uzbrojony: energia elektryczna, woda i kanalizacja .

Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

25.839,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.600,00

8

379/31

0,0477

84948/1

Nieruchomość położona       w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny. Teren jest uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja . Jest możliwość wykonania przyłącza gazu ziemnego. Dojazd do nieruchomości z drogi asfaltowej drogą polną ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji indywidualnej-letniskowa.

24.901,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2.500,00

- Przetargi na sprzedaż ww nieruchomości przeprowadzone w dniu 02 lipca 2019 roku , 10 września 2019    roku i 27 listopada 2019 roku zakończyły się wynikami negatywnymi.

- Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT obowiązujący w dniu przetargu.

- Nieruchomości nie są obciążone długami, zobowiązaniami ani innymi ograniczeniami i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu.

- Pierwsze postąpienie nie mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych ; o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu.

PRZETARGI ODBĘDĄ SIĘ W DNIU 26 LUTEGO 2020 ROKU O GODZINIE 900 W SALI POSIEDZEŃ    URZĘDU GMINY CHEŁM POKRÓWKA, UL GMINNA 18.    

W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, wskazując nr działki, miejsce jej położenia, w ustalonej wyżej kwocie na konto Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie Filia w Pokrówce nr rachunku :                                                    04 8187 0004 2004 0050 0337 0008 z takim wyprzedzeniem, aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu 18 lutego 2020 roku, co jest warunkiem uznania, że wpłata została dokonana w terminie.

-Osoby przystępujące do przetargu powinni szczegółowo zapoznać się z treścią zapisów poszczególnych  symboli opisanej ww uchwale zamieszczonej w systemie informacji przestrzennej Gminy Chełm lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy Chełm. Powinni również zapoznać się czy działka podlega wyłączeniuz produkcji rolnej.

-Osoby fizyczne pozostające we wspólności majątkowej małżeńskiej – wadium na przetarg winni wnieść oboje   małżonkowie na jednej wpłacie. Do przetargu powinni przystąpić obydwoje małżonkowie. Nieobecność  jednego z małżonków może być reprezentowana przez drugiego małżonka przez udzielenie mupełnomocnictwa zawartego w Kancelarii Notarialnej.

-Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub pełnomocnika na podstawie specjalnego pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego, stosownego upoważnienia, właściwych pełnomocnictw, aktualnego wypisu z KRS, dowodów osobistych (dotyczy to osoby prawnej), oraz złożyć oświadczenie, że warunki przetargu są im znane i przyjmują je bez zastrzeżeń.

-Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia działki a w przypadku uchylenia się tej osoby od zawarcia umowy aktu notarialnego sprzedaży, wadium przepadnie na rzecz sprzedającego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem trzech dni od dnia zamknięcia przetargu.

-Przetarg jest ważny, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą o ustalone postąpienie od ceny wywoławczej.

-Termin i miejsce zawarcia aktu notarialnego zostanie ustalony z nabywcą w ciągu 21 dni od daty  rozstrzygnięcia przetargu.

-Wszystkie koszty notarialne i sądowe sporządzenia umowy notarialnej sprzedaży ponosi nabywca.

-Miejsce i termin zawarcia umowy sprzedaży notarialnej wskazuje sprzedający.

-Organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Dodatkowe informacje dotyczące przeprowadzenia przetargów można uzyskać osobiście w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 w Wydziale Planowania Gospodarki i Infrastruktury pok. 29 lub pod telefonem (082) 563 65 53 w godzinach 8 oo-15oo.

Ogłoszenie o przetargu zamieszczono na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm, prasie, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości oraz umieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, stronie B IP od dnia 13 stycznia 2020 roku do dnia 26 lutego 2020 roku.

Pokrówka, dnia 13 stycznia 2020 roku                                                                   

                                                                                                                                           

                                                                                                                                                

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia