Rada uchwaliła budżet na 2019 r.

27 grudnia 2018 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm odbyła się trzecia sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji. W porządku obrad znalazły się uchwały dotyczące m.in. budżetu na rok 2019. Poprzez tradycyjne głosowanie imienne Radni Gminy Chełm jednogłośnie przyjęli zmianę dotyczącą planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa oraz podwyższeniem kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz wieloletnią prognozą finansową. Głównym punktem sesji było omówienie oraz głosowanie nad przyjęciem budżetu Gminy Chełm na 2019 r. Po przedstawieniu założeń dochodów i wydatków przez wójta Wiesława Kociubę oraz skarbnika gminy Zofię Ostapiuk, rada zagłosowała jednogłośnie, przy obecności 14 radnych, za przyjęciem budżetu Gminy Chełm na rok 2019. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje odnoście uchwalonego budżetu.

 

Projekt budżetu Gminy Chełm na 2019 rok zakłada osiągnięcie dochodu w wysokości 66.448.245,95 zł, a wydatków w wysokości 64.434.294,12 zł. Nadwyżka budżetu w wysokości 2.013.951,83 zł i przychody z tytułu wolnych środków w kwocie 1.084.754,05 zł przeznaczone zostaną na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

DOCHODY
Dochody własne zaplanowano w wysokości 53.879.990, 53 zł: to dochody własne 20.536.983, 79 zł, dotacje i środki na zadania własne - 19.203.894 zł, dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami – 14.049.646, 28 zł, dotacje na programy finansowe z udziałem środków Unii Europejskiej 89.466, 46 zł.
Dochody bieżące planowane są wysokości 18.274.805 z, to głównie podatki od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, w tym: - wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 4.464.000 zł ( w tym: wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 4.200.000 zł); - wpłaty z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 3.697.000 zł (w tym: wpłaty z podatku od nieruchomości od osób fizycznych - 1.350.000 zł, wpłaty z podatku rolnego od osób fizycznych 1.650.000 zł, wpływy z podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 220.000 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych - 400.000 zł); -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 220.000 zł ( w tym: wpływ z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 120.000 zł); - udziały Gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 9.883.805 zł ( w tym: wpłaty z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.848.805 zł);
Dotacje i środki na zadania własne to subwencja oświatowa w wysokości 11.662.260 zł i wyrównawcza 7.009.134 zł, pomoc społeczna 532.500 zł (zasiłki okresowe, zasiłki stałe, dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, pomoc w zakresie dożywiania).
Dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami to dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego (500+) stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 9.127.000 zł oraz dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 4.829.000 zł.
Dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE w ramach ChOF-u (ścieżki, projekty) - 57.881,46 zł i remont przydrożnych kapliczek - 31.585 zł.
Dochody majątkowe planowane są na12.568.255,42 zł. Składają się na to dochody ze sprzedaży majątku – 500.000 zł oraz dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE 12.068.255,42 zł, w tym: gospodarka wodno-ściekowa – przydomowe oczyszczalnie - 1.349.818 zł, ChOF -budowa ścieżek 1.287.504,75 zł; zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Żółtańce - 668.303, 55 zł; rozbudowa systemów informatycznych w urzędzie - 554.971, 85 zł; ochrona powietrza atmosferycznego (źródła odnawialne (kolektory i kotły na biomasę) - 7.532.679.60 zł.; oświetlenie ulic - 2.98.259,39 zł; budowa budynku świetlicy w Strupinie Dużym i modernizacja świetlicy w Zagrodzie - 376.718 zł.
WYDATKI 
Wydatki budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane w kwocie 64.434.294, 12 zł w tym:
-wydatki na zadania bieżące: 46.078.410, 08 zł;
-wydatki na zadania majątkowe 18.355.884,04 zł;

I. Wydatki na zadania własne 31.270.566.66 zł w tym:
Infrastruktura wodno-sanitacyjna wsi - 589.000 zł w tym: wydatki majątkowe 529.000 zł na budowę sieci wodociągowych i kanalizacji sanitacyjnej w Rożdżałowie - Kol., Strupinie Małym, Podgórzu, Nowosiółkach i Żółtańcach- Kol.;
Transport i łączność - 825.000 zł, to wydatki bieżące, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, zakup usług pozostałych (naprawa dróg, odśnieżanie, koszenie poboczy, zakup tłuczenia, zakup wiat przystankowych, naprawa przepustów i konserwacja rowów);
Turystyka - 99.000 zł, to wydatki związane z wypoczynkiem letnim nad kąpieliskami w Żółtańcach i Stawie (zatrudnienie ratowników, monitoring, zakup kamer i ich montaż);
Gospodarka mieszkaniowa - 351.500 zł, w tym wydatki bieżące - 236.500 zł (odszkodowania z tytułu wykupu gruntów zajętych pod drogi, opłaty za energię, usługi pozostałe – ogłoszenia w prasie, wykazy do sprzedaży i dzierżawy, wyceny, podziały, ustalanie granic, wnioski wieczystoksięgowe).
Działalność usługowa – 135.000 zł;
Plany zagospodarowania przestrzennego -130.000 zł;
Administracja publiczna - 6.678.025, 66 zł w tym m.in.: obsługa rady gminy - 190.000 zł; urząd gminy - 4.214.000 (wynagrodzenia i składniki, wydatki na zadania statutowe); wydatki majątkowe - 30.000 zł (zakup monitora multimedialnego na salę obrad); promocja jednostek samorządu terytorialnego - 153.000 zł (wydawnictwo, imprezy, zakup sprzętu); obsługa jednostek samorządu terytorialnego - 725.700 zł (Biuro Obsługi Szkół)
Pozostała działalność - 1.395.325.66 zł (pracownicy obsługi, inkaso sołtysów, zakup artykułów chemicznych, paliwa, ubezpieczenia.);
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 285.000 zł w tym Ochotnicza Straż Pożarna - 144.000 zł;
Zarządzanie kryzysowe – 131.000 zł;
Obsługa długu publicznego - 1.050.000 zł – (odsetki od kredytów, pożyczki, papiery wartościowe);
Różne rozliczenia - 100.000 zł (rezerwa);
Oświata i wychowanie zaplanowano kwota to 16.109.171 zł, w tym: szkoły podstawowe - 12.043.200 zł (wynagrodzenia i wydatki statutowe); Wydatki majątkowe – 300.000 zł (termomodernizacja budynku szkoły w Stawie); oddziały przedszkolne - 870.100 zł; przedszkola - 1.700.000 zł; gimnazja - 644.600 zł; dowożenie uczniów do szkół - 527.200 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 120.000 zł.
Ochrona zdrowia - 120.000 zł – przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii;
Pomoc społeczna (własna) - 1.992.970 zł – domy pomocy, zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze, zasiłki stałe; ośrodek pomocy społecznej (biuro i pracownicy socjalni) - 800.000 zł; usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywania.
Edukacyjna opieka wychowawcza - 75.000 zł, kolonie i obozy dla młodzieży, pomoc materialna dla uczniów.
Rodzina - 230.000 zł, wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, koszty obsługi i realizacji świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.127.990 zł,  w tym: gospodarowanie odpadami komunalnymi, utrzymanie zieleni, ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, wynagrodzenia wynikające z kryterium projektu, oświetlenia ulic i konserwacja urządzeń, wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gospodarowanie odpadami – usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 1.025.000 zł. Dotacja na Centrum Bibliotek i Kultury 900.000 zł; ochrona zabytków 125.000 zł (w tym 100.000 na rekonstrukcję wieży w Stołpiu).
Kultura fizyczna - 428.000 zł, w tym wydatki majątkowe to 50.000 zł na wyposażenie boiska w Srebrzyszczu oraz wydatki bieżące 378.000 zł (zadania zlecone do realizacji organizacjom pożytku publicznego w zakresie piłki nożnej, tenisa i sportu masowego) .
II. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawowo - 14.049.646.28 zł
* Administracja publiczna - 69.188,28 zł, urzędy wojewódzkie.
* Rodzina - 13.977.030 zł (świadczenia wychowawcze) w tym: wypłata świadczeń zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci - 8.993.500 zł; świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 4.829.000 zł .
III. Wydatki na zadania wykonywane na mocy porozumień i umów z innych jednostek samorządu terytorialnego - 39.500.80 zł. Oświata i wychowanie 14.500.80 zł - dowożenie uczniów do szkół, dotacja dla Miasta Chełm na transport i opiekę dzieci niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chełmie; Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 25.000 zł (dotacja dla Miasta Chełm na utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt).
IV. Przedsięwzięcie WPF finansowane środkami własnymi - 2.460.000 zł. Administracja publiczna - 470.000 zł (zagospodarowanie otoczenia budynku Urzędu w Pokrówce); gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.510.000 zł( wydatki związane z odbiorem śmieci); kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 480.000 zł (budowa świetlicy w Depułtyczach Królewskich, zadanie realizowane w latach 2018-2020).
V. Przedsięwzięcie WPF finansowane z udziałem środków UE - 16.614.580.38 zł. Rolnictwo i łowiectwo: infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 2.374.015, 84 zł (rozbudowa sieci wodociągowych, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przebudowa oczyszczalni (zadanie realizowane w latach 2017-2019 w ramach RPO), dofinansowanie w kwocie 1.349.818 zł).
Transport i łączność - 1.677.057,19 zł, drogi publiczne i gminne w ramach ChOF-u (zadanie realizowane w latach 2017-2020); wydatki bieżące - 83.293,50 zł, dofinansowanie - 57.881,46; wydatki majątkowe - 1.593.763,69 zł, dofinansowanie - 1.229.623,29 zł.
Turystyka - 962.704,57 zł, wydatki majątkowe obejmują zagospodarowanie terenu przy zbiorniku Żółtańce, dofinansowanie RPO w kwocie 668.303,55 zł. Informatyka 822.874,79 zł, wydatki majątkowe obejmują modernizację i rozbudowę systemów informatycznych (zadanie realizowane w latach 2016-2020), RPO dofinansowanie w kwocie 554.971,85 zł.
Administracja publiczna - 10.000 zł. Wydatki majątkowe to projekt „Rewitalizacja Obszarów Wiejskich” w ramach PRO (wniosek w trakcie oceny, zadanie realizowane w latach 2017-2020), obejmujący przebudowę kanalizacji sanitarnej w Okszowie i Okszowie-Kol., przebudowę świetlicy w Zarzeczu, renowację budynków w miejscowości Depułtycze Królewskie, przebudowę boisk wielofunkcyjnych w Pokrówce i Okszowie-Kol. Kwota wniosku to 3.200.000 zł, dofinansowanie 896.843 zł.
Oświata i wychowanie - 177.018,84 zł – Programy realizowane przez szkoły w Uhrze „Energia i woda”, w Okszowie „Młodzi Odkrywcy”, w Stołpiu „KAZ”.
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 10.290.909,15 zł. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, montaż kolektorów i kotłów na biomasę. Wydatki bieżące 57.384 zł. Wydatki majątkowe 10.233.525,15 zł. Zadanie realizowane w latach 2016-2019 w ramach RPO; dofinansowanie 7.350.533,10 zł. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 300.000 zł. Wydatki majątkowe 300.000 zł, obejmują budowę Świetlicy w Strupinie Dużym (zadanie realizowane w latach 2019-2020 w ramach RPO, dofinansowanie w 2019 – 190.890 zł, łącznie 500.000 zł).