Roztrzygnięcie Konkursu

WÓJT  GMINY  CHEŁM

                Na podstawie art.15 ust. 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z  późn. zm.) podaje  do wiadomości publicznej, że na otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu pomocy społecznej wpłynęła oferta jednego podmiotu uprawnionego. Ofertę tą złożyła  Parafia Wojskowo – Cywilna p.w. św. Kazimierza Chełmski Ośrodek Wsparcia Bliźniego „CARITAS” w Chełmie   i została ona przyjęta do realizacji.

Podmiot uprawniony w okresie:

od 03.09.2013r. do 20.12.2013r.

przygotuje i dostarczy do:

- Zespołu Szkół w Strupinie Dużym,

- Zespołu Szkół w Uhrze,

- Zespołu Szkół w Żółtańcach,

- Zespołu Szkół w Stawie,

- Zespołu Szkół w Stołpiu,

- Zespołu Szkół w Okszowie,

- Szkoły Podstawowej w Srebrzyszczu

posiłkiskładające się zamiennie z zupy i drugiego dania w dni nauki szkolnej dzieciom uczęszczającym do w/w szkół, oraz osobom dorosłym, które własnym staraniem nie mogą   go sobie zapewnić – klientom OPS Gminy Chełm przyznanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz.182, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz.U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.). Szacunkowa liczba dzieci – 150, szacunkowa liczba osób dorosłych – 3.

Wysokość środków przeznaczonych na wykonanie zadania wynosi do 50.000,00 zł.

 

z up. Wójta

mgr Lucjan Piotrowski

ZASTĘPCA WÓJTA