XLIII Sesja Rady Gminy

Zapraszamy na XLIII sesję  Rady Gminy Chełm VI kadencji, która odbędzie się 30 października 2014 roku o godz. 1000  w sali obrad Urzędu Gminy Chełm
w Pokrówce ul. Gminna 18.

 

                       Proponowany porządek obrad.

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie gminy na rok 2014;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu;

c)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kamień;   

d)      w  sprawie przedłużenia obowiązywania taryfy za zbiorowe doprowadzenie wody na terenie Gminy Chełm;

e)      w sprawie przedłużenia  obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie Gminy Chełm;

f)       w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie przez Gminę Chełm od Agencji Nieruchomości Rolnych, niezabudowanych nieruchomości gruntowych położonych   w obrębie Pokrówka gm. Chełm;

g)      wystąpienia z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie Gminie Chełm nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna urlopowania: Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia  8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.).