Sesja Rady Gminy 30.08.2013

Zapraszam na XXIX sesję  Rady Gminy Chełm VI kadencji, która odbędzie się 30 sierpnia 2013 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

                        Proponowany porządek obrad.

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie gminy na rok 2013,

b)      zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Chełm, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków,

c)      zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełm,

d)      zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów,

e)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Depułtycze Królewskie,

f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie  miejscowości: Okszów, Stańków i Nowiny,

g)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w  miejscowości Uher,

h)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie  miejscowości: Zawadówka i Żółtańce,

i)        przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych nad Zbiornikiem Żółtańce – I etap,

                             j)    wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości,

                            k)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny,

                            l)    wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości,

                            ł)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.

7.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za okres od 1 stycznia 2013 r. do 30 czerwca 2013 r.

8.      Sprawy bieżące.

9.      Zakończenie obrad.