Sesja Rady Gminy Chełm

Zapraszam na II sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się 7 grudnia 2018 roku o godz. 10.00 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wystąpienie Wójta Gminy.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał dotyczących:
1)    powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm;
2)    powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chełm;
3)    powołania Komisji Gospodarczej Rady Gminy Chełm;
4)    powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm;
5)    powołania Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm;
6)    zmian w budżecie gminy na rok 2018;
7)    wieloletniej prognozy finansowej;
8)    ustalenia wynagrodzenia Wójta;
9)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy.
7.    Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Chełm w roku szkolnym 2017/2018.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Artur Kubacki

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia