Sesja Rady Gminy Chełm 30 października 2019

XI sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się w dniu 30 października 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce
ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na realizację inwestycji pn. „Opracowanie projektu zagospodarowania poscaleniowego gruntów- Scalanie gruntów obrębu Ludwinów, gmina Chełm, powiat chełmski, województwo lubelskie”;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Skarbem Państwa-Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad- a Gminą Chełm;
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na
  2020 r.;
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chełm;
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełm;
 • wyboru ławników na kadencję od 2020 r. do 2023 r.;
 • zmiany uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, terenów usług i zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Janów;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Rudka i Zawadówka;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Stare Depułtycze);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Okszów);
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Żółtańce - Kolonia);
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy;
 • rozpatrzenia petycji wniesionej przez radcę prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
  z dnia 29 lipca 2019 r.;
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad.

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia