Sesja Rady Gminy Chełm 29 listopada 2019

Zapraszamy na XII sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się 29 listopada 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • zmian w budżecie gminy na rok 2019;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty i ustalenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Pokrówka;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach sołectw Podgórze, Janów, Stołpie i Kol. Nowosiółki;
 • wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości
  stanowiącej własność Gminy Chełm;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chełm, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenie stawki opłat za korzystanie z tych przystanków;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Chełm”;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt
  w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
 • uchwalenia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
  o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 r.;
 • rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej w Okszowie.
 1. Informacja o realizacji programu „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
 2. Sprawy bieżące.
 3. Zakończenie obrad.