Sesja Rady Gminy Chełm

 

Zapraszamy na XX sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się 26 czerwca 2020 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Raport o stanie Gminy Chełm za rok 2019 oraz przeprowadzenie nad nim debaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełm wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Chełm z wykonania budżetu za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • zmian w budżecie gminy za rok 2020;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Okszów i Okszów Kolonia;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Rudka i Zawadówka;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Rudka;
 • wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełm;
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy (obręb Pokrówka);
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Staw);
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości (obręb Żółtańce);
 • zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty psychologicznego, doradcy zawodowego oraz warunków i trybu obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad

 

 

festiwal www

PRODUKT POLSKI