Sesja Rady Gminy Chełm

 

Zapraszamy na XX sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się 26 czerwca 2020 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Raport o stanie Gminy Chełm za rok 2019 oraz przeprowadzenie nad nim debaty.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Chełm wotum zaufania.
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Chełm za rok 2019.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Chełm z wykonania budżetu za rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad