Zaproszenie na sesję

Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się   28 kwietnia 2015 roku o godz. 900 w Ośrodku Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach,  Żółtańce 44b, 22-100 Chełm.

                        Proponowany porządek obrad

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Wystąpienie Pana Mirosława Sawickiego Przewodniczącego Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Chełmie.

7.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie gminy na rok 2015;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu;

c)      zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chełmskiemu;

d)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach sołectw Podgórze, Janów, Stołpie i Kol. Nowosiółki;

e)      przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów plebanii rzymskokatolickiej i cmentarza w miejscowości Nowe Depułtycze;

f)       przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy zagrodowej i sportu w miejscowości Srebrzyszcze;

g)      określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Chełm lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu uprawnionego do udzielania ulg;

h)      ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak  i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

i)        wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej z zasobu Gminy Chełm w ramach odszkodowania;

j)        sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym;

k)      wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

8.      Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm za rok 2014.

9.      Ocena zasobów pomocy społecznej.

10.  Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm w 2014 roku. 

11.  Raport z realizacji w roku 2014 „Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chełm na lata 2011 – 2032”.

12.  Sprawy bieżące.

13.  Zakończenie obrad.