Zapraszenie na XL sesję

Zapraszamy na XL sesję  Rady Gminy Chełm VI kadencji, która odbędzie się 30 czerwca 2014 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

                        Proponowany porządek obrad.

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zawarcia porozumienia międzygminnego z Miastem Chełm w zakresie publicznego transportu zbiorowego;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Chełm.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Zakończenie obrad.