Zaproszenie na XXXV Sesję Rady Gminy

Zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 27 marca 2018 roku o godz. 900 w Świetlicy w Żółtańcach 44b.

Proponowany porządek obrad

1.    Otwarcie obrad.

2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.    Przyjęcie porządku obrad.

4.    Wystąpienie Wójta Gminy.

5.    Interpelacje i zapytania radnych.

6.    Podjęcie uchwał w sprawach:

1)          w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm dla przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 400kV relacji Chełm – Lublin Systemowa;

2)          w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;

3)          w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy Chełm na rok 2019 środków stanowiących fundusz sołecki;

4)          w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu;

5)          w sprawie ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chełm na 2018 rok”;

6)          w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy Chełm;

7)          w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

8)          w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;

9)          w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości(obręb Srebrzyszcze);

10)       w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Okszów);

11)       w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Stare Depułtycze);

12)       w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Uher);

7.    Sprawozdanie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2017.

8.    Sprawy bieżące.

9.    Zakończenie obrad.