V Sesja Rady Gminy Chełm

Zapraszam na V sesję Rady Gminy Chełm VIII kadencji, która odbędzie się 27  lutego  2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • wieloletniej prognozy finansowej
 • zmieniająca uchwałę w sprawie zasad zwrotu w całości lub części wydatków za świadczenia z pomocy społecznej;
 • „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Chełm na 2019 rok”;
 • uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
 • wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości;
 • uchwalenia rocznego planu pracy Rady Gminy Chełm na rok 2019
 • uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chełm;
 • uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Chełm;
 • uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Chełm;
 • uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Kultury, Oświaty i Sportu Rady Gminy Chełm;
 • odwołania Skarbnika Gminy Chełm.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad