Wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży.

WÓJT  GMINY  CHEŁM

Na podstawie  art. 34 ust. 1, pkt .1 i 2, art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U   z 2018 roku poz. 2204 z późn. zmianami), oraz zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenu gminy Chełm zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XVI/138/2016  z dnia 22.03.2016 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Lubelskiego, poz. 1676 z dnia 22.04.2016 r. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości niezabudowanych położonych w obrębie Żółtańce przeznaczonych do zbycia w formie sprzedaży.

L.p

Oznaczenie

wg. KW

Nr działki

Powie-rzchnia             w ha.

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

Cena

nieruchomości

1

 

LU1C/00084948/1

379/5

0,0725 ha

w tym:

RIVa-0,0315,

RIVb-

0,0410

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna woda i kanalizacja . Nieruchomość

ma dostęp do drogi asfaltowej.

 

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa rekreacji inwidualnej – letniskowa z usługami

34.238,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

2

LU1C/00084948/1

379/6

0,0604 ha

W tym :

RIVb-

0,0604

 

 

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna. woda i kanalizacja . Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

Nieruchomość oznaczona na rysunku planu symb. 10 ML   – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji inwidualnej-letniskowa z usługami.

28.566,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

3

LU1C/00084948/1

379/7

0,0551 ha

RIVb-

0,0511

Neruchomość położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja .

Nieruchomość ma dostęp do drogi asfaltowej.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10

ML   – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji inwidualnej-letniskowa z usługami.

26.081,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

4

LU1C/00084948/1

379/12

0,0467 ha

w tym:

RIVa-0,0354,

RIVb-

0,0113

Nieruchomość położona  w sąsiedztwie zbiornika wodnego Kształt nieruchomości regularny.Teren jest  uzbrojony:

energia

elektryczna,woda i kanalizacja. Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10

ML   – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji inwidualnej-letniskowa z usługami.

19.682,00

Do ceny nieruchomości

Zostanie doliczony podatek VAT

5

LU1C/00084948/1

379/13

0,0624 ha

W tym :

RIVa-

0,0335,

RIVb-

0,0289

Nieruchomość położona w sąsiedztwie zbiornika wodnego .Kształt nieruchomości nieregularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda                       i kanalizacja . Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 10ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji inwidualnej-letniskowa z usługami.

26.215,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

6

LU1C/00084948/1

379/18

0,0537 ha

W tym:

RIVa –

0,0537

Nieruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości regularny.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja.

 Dojazd do nieruchomości

z drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 11

ML i 12 ML  – tereny zabudowy letniskowej.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  rekreacji inwidualnej-letniskowa.

22.595,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

7

LU1C/00084948/1

379/40

0,1292 ha

w tym:

RIIIb-0,1292

Nieruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości zbliżony do regularnego.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki( od strony Chełm-Krasnystaw) biegnie linia elektryczna.Dojazd do nieruchomości z   drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  związana

z prowadzeniem działalności wytwórczej                          w rolnictwie w  zakresie produkcji roślinnej.

48.157,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

8

LU1C/00084948/1

379/41

0,1546

w tym :

RIIIb-

0,1546

 Nieruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości zbliżony do regularnego.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki( od strony Chełm-Krasnystaw) biegnie linia elektryczna.Dojazd do nieruchomości z   drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną.

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  związana

 prowadzeniem działalności wytwórczej                          w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

57.576,00

Do ceny nieruchomości

zostanie doliczony podatek VAT

9

LU1C/00084948/1

379/42

0,1797 ha

w tym :

RIIIb-0,0526

RIVa -0,1271

Nieruchomość położona                      w sąsiedztwie zbiornika wodnego. Kształt nieruchomości zbliżony do regularnego.Teren jest  uzbrojony:

energia elektryczna, woda i kanalizacja. Przy granicy tej działki( od strony Chełm-Krasnystaw) biegnie linia elektryczna.Dojazd do nieruchomości z   drogi asfaltowej drogą polną  ulepszoną

Nieruchomość oznaczona

na rysunku planu symb. 8RM – tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych.

Przeznaczenie podstawowe- zabudowa  związana

 prowadzeniem działalności wytwórczej                          w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej

66.883,00

Do ceny nieruchomości

Zostanie doliczony podatek VAT

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18 pokój nr  29  II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53. Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro, przesłano do Sołtysa celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, zamieszczono na stronie internetowej urzędu www.gminachelm.pl, na stronie BIP, a informację o jego wywieszeniu podano w prasie lokalnej.

Uwaga!

Na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z  2018 r., poz. 2204 z późn. zm.) pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobie, która spełni jeden z następujących warunków:

1) przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa  w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu;

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

W przypadku braku złożenia wniosków ww terminie zbycie nieruchomości nastąpi w trybie przetargu.

Termin, miejsce, rodzaj i  warunki przetargu zostaną podane do publicznej  wiadomości w odrębnym ogłoszeniu.

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia  27 stycznia 2020 roku do dnia 17 lutego 2020  roku.

Pokrówka, dnia 27 stycznia 2020 roku   

                                                                                                                                                                                                                   Z up. Wójta Gminy

                                                                                                                                                                                                                    Lucjan Piotrowski

                                                                                                                                                                                                                   ZASTĘPCA WÓJTA