Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 

W trybie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 z późniejszymi zmianami)  oraz  zgodnie z uchwałą Rady Gminy Chełm Nr XXVII/245/2020 r. z dnia 18 grudnia 2020 r.  - Wójt Gminy Chełm  podaje do publicznej wiadomości WYKAZ  NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY  NA  OKRES DO 3 LAT NA  RZECZ  DOTYCHCZASOWYCH DZIERŻAWCÓWÓW

  

L.p.

Nazwa obrębu

- położenia nieruchomości

Nr działki

lub jej część

Powie- rzchnia

NR

KW

Wysoko-ść czynszu

w q żyta

Termin wnoszenia

czynszu

Opis

i przeznaczenie

Uwagi

1.

Okszów

Cz.dz. 93/28

1,50

34864

3,00

15.09.

każdego roku

Tereny rolnicze, tereny zieleni, tereny

zabudowy mieszkaniowe.

 

2.

Weremowice

121,461/1,

461/2 oraz

cz.dz. 404/4

1,12

42509

DWCH

GP.VI.

7224/6/

38/92

2,24

15.09.

każdego

roku

Tereny upraw

rolnych oraz

łąki i pastwiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni od dnia 11 stycznia 2021 r. do dnia 01 lutego 2021r. na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Chełm Pokrówka, ul. Gminna 18, zamieszcza się również na stronie internetowej urzędu: ww.gmina.chelm.pl ,oraz  stronie BIP ,przesłano do Sołtysów celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń w danej miejscowości, a informację o jego wywieszeniu zamieszczono w prasie lokalnej. 

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, II piętro lub pod telefonem (082) 563-65-53 w godz. 8oo-15oo.

Pokrówka, dnia  11 stycznia 2021 roku. 

                                                                                                               Z up. Wójta Gminy 

                                                                                                                Lucjan Piotrowski

                                                                                                              ZASTĘPCA WÓJTA