XLII sesja Rady Gminy Chełm

Zapraszenie na XLII sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 9 listopada 2018 roku o godz. 12.00 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.
Proponowany porządek obrad
1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wystąpienie Wójta Gminy.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2)    w sprawie zmiany statutu Gminy Chełm;
3)    w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r.;
4)    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Chełm na rok 2019;
5)    w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Chełm na rok 2019;
6)    zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku rolnego;
7)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy ;
8)    w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Obręb Strupin Mały).
7.    Informacja dotycząca oświadczeń majątkowych radnych, pracowników UG i kierowników jednostek organizacyjnych gminy.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zakończenie obrad.