XV sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji 30.01.2020

XV sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 30 stycznia 2019 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • udzielenia pomocy finansowej Miastu Chełm na utrzymanie Ośrodka Pomocy Osobom Uzależnionym w Chełmie w 2020 roku;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm dla terenów położonych w obrębach ewidencyjnych Rudka i Zawadówka;
 • uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Depułtycze Królewskie gmina Chełm;
 • zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w granicach sołectw Podgórze, Janów, Stołpie i Kolonia Nowosiółki;
 • przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm;
 • wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków stanowiących zasób Gminy Chełm położonej w obrębie Srebrzyszcze;
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości(obręb Srebrzyszcze);
 • wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
 • bezprzetargowego zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Chełm na rzecz jej użytkownika wieczystego;
 • wyrażenia zgody na dokonanie darowizny;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych;
 • przejęcia od Powiatu Chełmskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1828L;
 • przejęcia od Powiatu Chełmskiego zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1832L;
 • zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania;
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 1. Sprawy bieżące.
 2. Zakończenie obrad.