XVIII Sesja Rady Gminy Chełm

XVIII sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 27 marca 2020 roku o godz. 1000 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z sesji XVI i sesji XVII.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy Chełm.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwał dotyczących:
  1. wyodrębnienia w budżecie gminy Chełm na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki;
  2. przejęcia przez Gminę Chełm zadania publicznego w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1835 L;
  3. zmieniająca uchwałę w sprawie przejęcia przez Gminę Chełm zadania publicznego
   w zakresie zarządzania drogą powiatową Nr 1832L;
  4. wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
  5. wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości;
  6. przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Chełm”;
  7. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  8. zmiany Statutu Gminy Chełm;
  9. przesłania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia (dot. przebudowy drogi);
  10. przesłania petycji podmiotowi właściwemu do jej rozpatrzenia (dot. budowy dwóch progów).
 1. Sprawozdanie z zakresu wsparcia rodziny i pieczy zastępczej za rok 2019.
 2. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm za rok 2019.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.