XXXVI Sesja Rady Gminy Chełm

 
Zapraszam na XXXVI sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 16 maja 2018 roku o godz. 9.00 w świetlicy w Żółtańcach,22-100 Żółtańce 44b.
 
 
Proponowany porządek obrad
 
1. Otwarcie obrad.
2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wystąpienie Wójta Gminy.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
1) w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2) w sprawie uchwalenia zmiany,, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm”;
3) w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości(obręb Parypse);
4) w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w określonych miejscach publicznych na terenie Gminy Chełm;
5) w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa, pedagoga, logopedy;
6) w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2018 na terenie Gminy Chełm oraz określenia sezonu kąpielowego;
7) w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych;
7. Ocena zasobów pomocy społecznej.
8. Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm za rok 2017.
9. Sprawy bieżące.
10. Zakończenie obrad.
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
          /-/ Artur Kubacki