Zaproszenie na IX sesję Rady Gminy Chełm

Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się  30 czerwca 2015 roku o godz. 900 w Ośrodku Kultury Gminy Chełm w Żółtańcach, Żółtańce 44b, 22-100 Chełm.

Proponowany porządek obrad

1.      Otwarcie obrad.

2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.      Przyjęcie porządku obrad.

4.      Wystąpienie Wójta Gminy.

5.      Interpelacje i zapytania radnych.

6.      Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      zmian w budżecie gminy na rok 2015;

b)      zmieniająca uchwałę w sprawie podziału gminy na obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów i siedzib obwodowych komisji wyborczych;

c)      rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Chełm;

d)      przyjęcia „Strategii Rozwoju Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata  2015 – 2020”;

e)      powołania zespołu do wyboru ławników;

f)       wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

7.      Sprawy bieżące.

8.      Zakończenie obrad.

 

 

Podstawa prawna urlopowania:Art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 
8 marca 1990 r. ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z późn. zm.).

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia