Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Chełm VII kadencji, która odbędzie się 29 sierpnia 2018 roku o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

Proponowany porządek obrad

1.    Otwarcie obrad.
2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
3.    Przyjęcie porządku obrad.
4.    Wystąpienie Wójta Gminy.
5.    Interpelacje i zapytania radnych.
6.    Podjęcie uchwał:
1)    w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2018;
2)    w sprawie wieloletniej prognozy finansowej;
3)    w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Miastu Chełm zadania publicznego w zakresie oświaty;
4)    w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy;
5)    w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Zawadówka;
7.    Informacja o przebiegu wykonana budżetu za I półrocze 2018 roku.
8.    Sprawy bieżące.
9.    Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
     /-/ Artur Kubacki