Zaproszenie na XIX Sesję Rady Gminy Chełm

 XIX Sesja Rady Gminy Chełm VIII kadencji odbędzie się 27 maja 2020 roku o godz. 900 w sali obrad Urzędu Gminy Chełm w Pokrówce ul. Gminna 18.

 

Proponowany porządek obrad

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Wystąpienie Wójta Gminy Chełm.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Upamiętnienie jubileuszu XXX-lecia powstania samorządu terytorialnego.
 7. Podjęcie uchwał dotyczących:
 • udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Lubelskiego na organizację tras pociągów;
 • zmian w budżecie gminy na rok 2020;
 • wieloletniej prognozy finansowej;
 • uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełm;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełm, terenów usług i zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Janów;
 • uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w miejscowości Uher;
 • wykazu kąpielisk na rok 2020 na terenie Gminy Chełm oraz określenia sezonu kąpielowego;
 • określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
 • rozpatrzenia petycji dotyczącej obniżenia opłaty za wywóz – odbiór odpadów komunalnych.
 1. Informacja dotycząca wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Chełm.
 2. Ocena zasobów Pomocy Społecznej za rok 2019.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zakończenie obrad.