Zarządzenia Wójta Gminy Chełm

 

 Zarządzenie

Wójta Gminy Chełm

z dnia 25 lipca 2013 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chełm z zakresu pomocy społecznej.

                        Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku    o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536,         z późn. zm.) w związku z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r, poz. 182, z późn. zm.), Wójt Gminy Chełm  zarządza, co następuje:

                                                                       § 1

Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chełm z zakresu pomocy społecznej w formie dotacji na dofinansowanie zleconego zadania.

                                                                      § 2

Zasady konkursu, termin składania ofert, kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty, określa załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

  1.  Przygotowanie  konkursu oraz nadzór nad realizacją zadania powierzam Ośrodkowi Pomocy Społecznej Gminy Chełm.
  2. Środki finansowe na realizację zadania, o którym mowa w § 1, zostały  ujęte   w  budżecie na rok 2013.

§ 4

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 oraz w § 2, zamieszczone zostanie w  Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Chełm w miejscu przeznaczonym     na zamieszczanie ogłoszeń i na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm.

                                                                       § 5

Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm.

                                                                       § 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

           

                                                                                                        Wójt

                                                                                          mgr Wiesław Kociuba    

 

 

                                                                                                                                                                                                      Załącznik

                                                                                                                     do zarządzenia

                                                                                                                  Wójta Gminy Chełm

                                                                                                  z dnia 25 lipca 2013r.

 

 

 

Wójt Gminy Chełm

 

na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.)  w związku     z art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013r., poz. 182, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.

I.            Rodzaj zadania:

1.1 – usługi dożywiania dzieci w szkołach(szacunkowa liczba dzieci –  do 150  osób):

a) Zespół Szkół w Strupinie Dużym,

b) Zespół Szkół w Uhrze,

c) Zespół Szkół w Żółtańcach,

d) Zespół Szkół w Stawie,

e) Zespół Szkół w Stołpiu,

f) Zespół Szkół  w Okszowie,

g) Szkoła Podstawowa w Srebrzyszczu

polegającej na przygotowaniu i  dostawie w dni nauki szkolnej jednego gorącego posiłku uczniom z w/w szkół przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.).

Zakres zadania:

1)      Przygotowywanie jednego gorącego posiłku dziennie składającego się zamiennie z:

- zupy – co drugi dzień,

- drugiego dania – co drugi dzień

Zleceniobiorca co 7 dni winien dostarczać jadłospis wydawanych posiłków do siedziby Zleceniodawcy. Jadłospis  winien obejmować kolejne 5 dni.

2) Dostarczanie do w/w szkół posiłków z przestrzeganiem podstawowych norm sanitarnych oraz BHP. Posiłki Zleceniobiorca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz naczyniach, pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej jakości przewożonych potraw.

Zleceniodawca będzie przekazywał wykaz imienny uczniów uprawnionych

do bezpłatnego korzystania z tej formy dożywiania. Wykaz ten, zawierający imię

i nazwisko ucznia oraz okres przyznanego decyzją administracyjną świadczenia,  może być przez Zleceniodawcę aktualizowany codziennie.

3) Zleceniodawca ustala, że posiłek dostarczany będzie do poszczególnych szkół w porze umożliwiającej jego wydanie w trakcie tzw. długich przerw.

1.2 - usługi żywieniowe obejmujące osoby dorosłe, polegające na przygotowywaniu i dostawie w dni robocze (z ograniczeniem do dni nauki w szkole) jednego gorącego posiłku dziennie osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić – klientom OPS Gminy Chełm przyznanego na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – szacunkowa liczba osób - 3.

Zakres zadania:

1)      przygotowywanie jednego gorącego posiłku dziennie składającego się zamiennie z:

- zupy – co drugi dzień,

- drugiego dania – co drugi dzień,

Zleceniobiorca co 7 dni winien dostarczać jadłospis wydawanych posiłków do siedziby Zleceniodawcy. Jadłospis winien obejmować kolejne 5 dni.

2) Dostarczanie do szkół wymienionych wyżej posiłków z przestrzeganiem podstawowych norm sanitarnych i BHP.  Posiłki Zleceniobiorca dostarczać będzie własnym transportem w specjalistycznych termosach posiadających odpowiednie atesty Państwowego Zakładu Higieny oraz naczyniach, pojemnikach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej jakości przewożonych potraw.

3) Zleceniodawca ustala, że posiłki dla osób dorosłych będą wydawane z wykorzystaniem bazy szkół znajdujących się na terenie gminy Chełm  przez personel szkół. Zleceniodawca będzie przekazywał wykaz imienny osób – klientów OPS Gminy Chełm. Wykaz ten, zawierający imię, nazwisko oraz okres przyznania decyzją administracyjną tej formy pomocy  może być przez Zleceniodawcę aktualizowany codziennie.

Koszty pokrywane z dotacji:

1) przygotowanie posiłku,

2) dostarczenie posiłku do w/w szkół.

II.            Wysokość środków publicznych przeznaczonych na wykonanie zadania w okresie od dnia 03.09.2013 r. do dnia 20.12.2013r.  wynosi do 50.000,00  zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

      1.   Dotacji nie można wykorzystać  na:

- pokrycie kosztów utrzymania biur podmiotów,

- obsługę księgową,

- wydatki nie łączące się  bezpośrednio z procesem przygotowywania posiłków (m.in. amortyzację wyposażenia kuchni, amortyzację samochodów, ogrzewanie pomieszczeń, monitoring, remont pomieszczeń, zakup materiałów i wyposażenia nie służącego przygotowywaniu posiłków).

III.            Zasady przyznawania dotacji

1.      Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione   w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego   i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej.

2.      Wnioski o przyznanie dotacji należy składać zgodnie ze wzorem oferty stanowiącej   załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Oferta powinna zawierać informacje określone w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego   i  o wolontariacie.

3.      Warunkiem rozpatrzenia oferty jest:

1)      zamieszczenie w ofercie informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tj. m.in.

a) szczegółowy zakres rzeczowy  zadania publicznego proponowanego do realizacji;

b) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

c) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

d) informację  o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznejskładających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

e) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków

finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

f) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

2)      przedstawienie aktualnego wyciągu z rejestru sądowego (wydanego nie później niż

w okresie 3 miesięcy przed złożeniem oferty),

3)      przedłożenie aktualnego statutu organizacji, potwierdzającego działalność w zakresie pomocy społecznej,

4)      przedłożenie zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON i decyzji w sprawie nadania numeru identyfikacji podatkowej,

5)      przedłożenie aktualnego zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS i zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach,

6)       przedstawienie sprawozdania finansowego i merytorycznego z działalności podmiotu za ubiegły rok lub – w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres

 tej działalności.

4.      Dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3ust. 3  ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego                          i o wolontariacie prowadzące  działalność w zakresie pomocy społecznejdziałające wspólnie mogą złożyć ofertę wspólną zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

5.      Podmioty ubiegające się o dotację mogą dołączyć do składanych ofert dodatkowe opinie i rekomendacje dotyczące ich działalności.

6.      W przypadku składania załączników w formie kserokopii każda strona załącznika winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione.

IV.            Termin realizacji zadania: od dnia 03.09.2013r. do dnia 20.12.2013r.

V.            Termin składania ofert upływa w dniu  19 sierpnia 2013 r. 

Oferty w zamkniętej kopercie należy składać z dopiskiem  „Konkurs  ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chełm z zakresu pomocy społecznej w 2013roku.” w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm do godz. 15.00 .

W przypadku przesłania ofert drogą pocztową o terminie złożenia ofertydecyduje data wpływu do Urzędu Gminy Chełm.

Oferty sporządzone wadliwie, bądź niekompletne, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji  pozostaną bez rozpatrzenia.

 

VI.            Organ administracji publicznej przy rozpatrywaniu ofert:

1) ocenia możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową

lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej;

2) ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania publicznego,                      w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;

3) ocenia proponowaną jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznejbędą realizować zadanie publiczne;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt. 2ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r.   o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego;

5) uwzględnia planowany przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione

w  art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego           i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej, wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków;

6) uwzględnia analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku

organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych wart. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzących działalność w zakresie pomocy społecznej, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 

Kryteria oceny

Punktacja

 
 

Możliwość realizacji zadania publicznego

0 - 5

 
 
 
 

Kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania

0 - 3

 
 
 

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w   art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznejbędą realizować zadanie publiczne

0-2

 

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego

0 - 3

 
 
 
 

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków

0-1

 

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w poprzednim roku lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności za okres tej działalności, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków

0 - 1

 
 
 
 

Dodatkowe opinie i rekomendacje

0 - 1

 
 

                                                                                                         Razem

16

 

 

 

  Rekomendację Komisji Konkursowej do dofinansowania otrzymują oferty, które  

  uzyskają co najmniej  12 punktów.    

 

Ocena ofert, dokonywana przez Komisję Konkursową, według kryteriów wskazanych              w ogłoszeniu oraz wybór podmiotów uprawnionych, którym zostanie zlecone zadanie            do realizacji nastąpi do dnia 23 sierpnia 2013 r.

 

VII.            Wysokość środków publicznych wykorzystanych na realizację zadania określonego w dziale I w roku 2012 i  w okresie styczeń – czerwiec 2013r.

     Wysokość środków publicznych wykorzystanych na zadanie w 2012r. – 116.245,00 zł 

     w   okresie  I-VI 2013r. – 51.016,50 zł.

 

VIII.            Warunki realizacji zadania

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Chełm, z dnia  25 lipca 2013r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Chełm z zakresu pomocy społecznej, jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta zostanie  wybrana  w konkursie. Umowa określa  zakres

i warunki podmiotowego zadania. Wzór umowy określił Minister Pracy i Polityki Społecznej w rozporządzeniu z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty            i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). Wzór umowy jest dostępny w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Chełm, Pokrówka,        ul. Gminna 18.

Zleceniobiorcy  są zobowiązani do :

1)      korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej

 niż wnioskowana,

2)      otwarcia odrębnego rachunku bankowego,

3)      wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych  na realizację zadania,

4)      sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania w terminie określonym w umowie.

  1. Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 24 kwietnia  2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.) Gmina Chełm zlecając zadanie publiczne  dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania, obejmującej w szczególności: stan realizacji, efektywność, rzetelność, jakość wykonania zadania, prawidłowość wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji.
  2. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu  ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chełm, w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy Chełm.
  3. Zgodnie z art. 15 ust. 2a, 2b i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert wchodzą obok przedstawicieli organu wykonawczego gminy osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 cytowanej wyżej ustawy z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie biorące udział                  w konkursie.
  4. Podmioty, o których mowa w ust. 4 mogą zgłosić swoich przedstawicieli do składu komisji konkursowej do dnia 08 sierpnia 2013r. w sekretariacie Urzędu Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, 22-100 Chełm do godz. 15.30.

 

 

Dodatkowych informacji udziela Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Chełm, Pokrówka, ul. Gminna 18, tel. (82)- 563- 70-84

 

PRODUKT POLSKI

Lubelska e-spiżarnia