Zarządzenie Wójta z 19 sierpnia

ZARZĄDZENIE

WÓJTA GMINY CHEŁM

z dnia 19 sierpnia 2013r.

w sprawie powołania komisji do oceny ofert

 

            Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm) zarządza co następuje:

§1

powołuję komisję konkursową do oceny ofert:

1.      Lucjan Piotrowski – przewodniczący

2.      Lech Lepianko – członek

3.      Dorota Mazurek – członek

§2

Zadaniem Komisji będzie zaopiniowanie zgłoszonych ofert i przedstawienie propozycji   co do wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Chełm         z zakresu pomocy społecznej – dożywianie dzieci i osób dorosłych.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                                  z up. Wójta

                                                                                         mgr Lucjan Piotrowski

                                                                                            ZASTĘPCA WÓJTA